Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Documentation of protected areas
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-303-GR-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geodiversity and Environmental Management
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody OS2A_K09 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego OS2A_U13 Presentation,
Project
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie różnorodności przyrodniczej OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U20, OS2A_U21 Presentation,
Project
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody OS2A_U10, OS2A_U11 Presentation,
Project
M_U004 Student potrafi przeprowadzić konsultacje w zakresie tworzenia obiektów chronionych OS2A_U10, OS2A_U11 Participation in a discussion
M_U005 Potrafi scharakteryzowaś ekonomiczne skutki powołania obszaru chronionego OS2A_U19 Presentation
M_U006 Potrafi przygotwać prostą bazę danych oraz prosty program funkcjonowania obszaru chronionego OS2A_U24 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. OS2A_W07, OS2A_W17 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących ochrony przyrody - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować kartę dokumentacyjną punktowej formy ochrony z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych oraz rozwoju zrównoważonego - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych w aspekcie różnorodności przyrodniczej - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł dotyczące ochrony przyrody - - - - - - + - - - -
M_U004 Student potrafi przeprowadzić konsultacje w zakresie tworzenia obiektów chronionych - - - - - - + - - - -
M_U005 Potrafi scharakteryzowaś ekonomiczne skutki powołania obszaru chronionego - - - - - - + - - - -
M_U006 Potrafi przygotwać prostą bazę danych oraz prosty program funkcjonowania obszaru chronionego - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele oraz aspekty prawne w Polsce i międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Potrafi scharakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody (1h), prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (2 h), kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h), zasady sporządzania dokumentacji obiektu przyrodniczego (2h, prezentacja dokumentacji obiektów przyrodniczych ze szczególnym naciskiem na obiekty przyrody nieożywionej (prezentacje multimedialne) (23 h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in project classes 23 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z prezentacji i projektu (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Zagadnienia Ochrony Przyrody

Recommended literature and teaching resources:

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None