Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Solid waste management in cities and municipalities
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-101-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę racjonalizacji gospodarki odpadami na wszystkich etapach cyklu życiowego produktu OS2A_K09, OS2A_W16 Report
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia OS2A_K05, OS2A_K01 Test,
Report
Skills
M_U001 Student potrafi zaprogramować system zbiórki odpadów, wyliczyć częstotliwość i ilość pojazdów niezbędnych do właściwego usuwania odpadów w gminie OS2A_U18, OS2A_U23, OS2A_U09, OS2A_U20 Test
M_U002 Student umie przeprowadzić ankietyzacje celem zebrania podstawowych informacji na temat odpadów komunalnych i wyciągnąć na ich podstawie wnioski OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U09 Report
M_U003 Student potrafi ocenić produkty ze względu na koszty środowiskowe, ilość odpadów wytwarzanych w związku z danym produktem, ich energochłonności OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_K09 Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologii zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów na ternie gminy OS2A_W20, OS2A_W17, OS2A_W02, OS2A_W16 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat właściwego projektowania składowisk odpadów komunalnych OS2A_W03, OS2A_W20, OS2A_W17, OS2A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę racjonalizacji gospodarki odpadami na wszystkich etapach cyklu życiowego produktu + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprogramować system zbiórki odpadów, wyliczyć częstotliwość i ilość pojazdów niezbędnych do właściwego usuwania odpadów w gminie + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić ankietyzacje celem zebrania podstawowych informacji na temat odpadów komunalnych i wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić produkty ze względu na koszty środowiskowe, ilość odpadów wytwarzanych w związku z danym produktem, ich energochłonności - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologii zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów na ternie gminy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat właściwego projektowania składowisk odpadów komunalnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Odpady komunalne – definicje, podstawy prawne. Charakterystyka odpadów komunalnych. (1)
2. Programowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. (2)
3. Metodyka badań odpadów komunalnych. Systemy gromadzenia i wywozu. Stacje przeładunkowe. (2)
4. Selektywna zbiórka surowców wtórnych w strumieniu odpadów komunalnych. (2)
5. Technologie kompostowanie frakcji organicznej odpadów komunalnych. (2)
6. Technologie fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych. (2)
7. Metody termiczne unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (2)
8. Składowanie odpadów komunalnych. (2)

Project classes:

Ćwiczenie nr 1 – Ocena towarów nadmiernie opakowanych na przykładzie dowolnego produktu
Ćwiczenie nr 2 – Ocena ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym
Ćwiczenie nr 3 – Środowiskowe koszty posiłku
Ćwiczenie nr 4 – Cykl życiowy wybranego produktu używanego w gospodarstwie domowym (elektrośmieci)
Ćwiczenie nr 5 – Ocena zużycia energii w gospodarstwie domowym

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium +0,4 * ocena z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii
Znajomość podstaw gospodarki odpadami

Recommended literature and teaching resources:

Łuniewski A., Łuniewski S., 2011. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów.
Jędrczak, 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów.
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
Kempa, 1983. Gospodarka odpadami miejskimi.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.