Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geochemia środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-103-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS2A_K07, OS2A_K01, OS2A_K05 Report
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Report
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne OS2A_U01, OS2A_U16 Report
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U05 Report
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS2A_U10 Report
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac OS2A_U12 Report
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Test
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstaw oddziaływania bakterii na ruchliwość pierwiastków OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05 Test
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstaw równowag fazowych i wiązania pierwiastków w minerałach, trwałości minerałów, wiązania pierwiastków toksycznych przez składniki gleby i osadów OS2A_W03 Test
M_W005 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy OS2A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich szczegółowe badania geochemiczne - - + - - - - - - - -
M_U002 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł + - + - - - - - - - -
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę na temat pierwiastków głównych i ich wpływu na cykl geochemiczny, oraz pierwiastków śladowych pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w czasie mobilizacji i immobilizacji pierwiastków związanych ze zmianą wartościowości oraz ich oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat podstaw oddziaływania bakterii na ruchliwość pierwiastków + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę na temat podstaw równowag fazowych i wiązania pierwiastków w minerałach, trwałości minerałów, wiązania pierwiastków toksycznych przez składniki gleby i osadów + - + - - - - - - - -
M_W005 Student ma wiedzę na temat podstawowych metod badania cech fizycznych i chemicznych próbek środowiskowych, oraz wyboru komplementarnych metod analizy + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
Pierwiastki główne i ich wpływ na cykl geochemiczny, na mobilność pierwiastków śladowych naturalnych oraz antropogenicznych. Rozmieszczenie pierwiastków w skałach i niektórych asocjacjach geochemicznych. Sposoby przemieszczania metali w środowisku, metody identyfikacji form przemieszczania metali. Przemieszczanie pierwiastków w warunkach powierzchniowych w roztworach, w fazie koloidalnej, w formie wtórnych połączeń. Wymiana jonowa na granicy faz. Zagadnienia trwałości minerałów. Podstawy równowag fazowych. Wpływ wartościowości na rozpuszczalność minerałów. Rola bakterii w rozpuszczaniu i immobilizacji pierwiastków. Radioaktywność w środowisku. Pierwiastki promieniotwórcze w skałach, glebach i wodach, migracja radonu. Podstawy chemii metali: klasyfikacja, połączenia pierwiastków metalicznych, rozpuszczalność, właściwości jonów metali, rola wartościowości w rozpuszczaniu i toksyczności. Transformacja metali w środowisku. Toksyczność wybranych metali w zależności od ich formy chemicznej. Parametry wpływające na zależność pomiędzy dawką a oddziaływaniem metali. Interakcje: synergizm i antagonizm. Toksyczność połączeń organometalicznych.
Geochemia a jakość wód. Gleby i rośliny a geochemia środowiska. Zależności: gleba-rośliny, gleba-rośliny-zwierzęta. Geochemia a człowiek: pierwiastki niezbędne, częściowo niezbędne i toksyczne. Typowe źródła zanieczyszczeń i skażeń środowiska.
Specyfika metod analitycznych stosowanych w geochemii środowiska.

Laboratory classes:

Ćwiczenia:
Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Specyfika badań różnych komponentów środowiska. Metodyka opróbowania, praktyczne wykonanie opróbowania skażonych gleb na terenie miasta Krakowa. Przygotowanie próbek do badań analitycznych – suszenie, rozdrabnianie, uśrednianie, pomniejszanie, pobranie średniej próbki analitycznej. Oznaczanie pH czynnego i potencjalnego gleb. Oznaczanie całkowitej i bioprzyswajalnej zawartości metali ciężkich w skażonej glebie. Metodyka przygotowania wyciągu wodnego z odpadów przemysłowych; oznaczanie zawartości rozpuszczalnych anionów, metali ciężkich, pH i przewodności elektrolitycznej. Podstawowa analiza wody. Ocena jakości wyników. Podsumowanie zajęć i uzyskanych wyników, kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium z wykładów + 0,4 * ocena z ćwiczeń (sprawozdania i kolokwium)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii, fizyki i matematyki

Recommended literature and teaching resources:

Arthur H. Brownlow (1996) Geochemistry . Upper Saddle River : Prentice Hall.
Douglas, G. (1988) Eh-pH diagrams for geochemistry, v3, Berlin, Springer 1988.
Ehrlich, H., L., Newman, D., K. (2009) Geomicrobiology, 5th ed, Boca Raton, Florida CRC Press, 628pp.
Fyfe, W. S., Price N. J Thompson., A. B (1978) Fluids in the earth’s crust: their significance in metamorphic, tectonic and chemical transport processes. Amsterdam: Elsevier Scientific Publ. Co..
Gunter Faure (1998) Principles and applications of geochemistry : comprehensive textbook for geology students . 2nd ed., 600pp, Upper Saddle River : Prentice Hall.
Hubert Lloyd Barnes (1997) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. New York: John Wiley & Sons.
Kabata-Pendfias, A., Pendias, H. (1993) Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN W-wa 1993.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. (2007) Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None