Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gospodarka wodno-ściekowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-105-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych. OS2A_K03 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji. OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Presentation
M_U002 Student potrafi ocenić jakość wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych. OS2A_U10, OS2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. OS2A_W13, OS2A_W14 Test
M_W002 Student zna metody ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach. OS2A_W13, OS2A_W14, OS2A_W11 Test
M_W003 Student zna metody uzdatniania wód. OS2A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić jakość wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody uzdatniania wód. - - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1. Strefy ochrony ujęć i źródeł wody.
2. Specyfika uzdatniania wód powierzchniowych i wód podziemnych.
3. Specyfika gospodarki wodno-ściekowej miasta i wsi.
4. Uzdatnianie wody – procesy i urządzenia. Instalacje wodociągowe.
5. Transport i magazynowanie wody. Zapotrzebowanie na wodę.
6. Oczyszczanie ścieków – procesy i urządzenia.
7. Sieci kanalizacyjne.
8. Rodzaje, ilość i właściwości ścieków.
9. Usuwanie ścieków i wód opadowych, systemy odwadniające i podczyszczające ścieki deszczowe.
10. Funkcjonowanie kanalizacji burzowej.
11. Unieszkodliwianie ścieków i wód przemysłowych.
12. Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych.
13. Właściwości osadów kanalizacyjnych i ściekowych.
14. Stan, monitorowanie i konserwacja systemów wodno-ściekowych.
15. Ekologia w gospodarce wodno-ściekowej.

Practical classes:
Uwarunkowanie środowiskowe gospodarki wodno-ściekowej

Student wykonuje analizę uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej przykładowego zurbanizowanego rejonu, szczególnie w aspekcie funkcjonowania:
• zakładów uzdatniania wody,
• komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków,
• systemów odwadniania i urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 3 h
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, prezentacja referatu przygotowanego w formie posterowej Ocena końcowa = 50% ocena zaliczenia 2 kolokwiów, 25% ocena z posteru i 25% ocena z aktywności
(TEST) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące reaktywnej i zintegrowanej polityki ochrony środowiska, zasady subwencjonowania działalności proekologicznej, podstawowe grupy metod ochrony środowiska

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska, Znajomość prawnych zasad ochrony hydrosfery, Umiejętność posługiwania się aktami wykonawczymi prawa ochrony środowiska mającymi zastosowanie do gospodarki wodno-ściekowej

Recommended literature and teaching resources:

Wodociągi i kanalizacja, red. M. Romana, Arkady, Warszawa, 1992;
Heidrich Z. i inni, Gospodarka wodno-ściekowa, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, 2005;
Zofia Sadecka, Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2010;
Z. Ciechanowski, M. Matlakiewicz, K. Pomianowski, Zasady Budowy Wodociągów. Podręcznik do użytku inżynierów, Seidel-Przywecki, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą, odnalezienie portali prawnych, nabranie umiejętności poszukiwania aktów prawnych po słowach kluczowych
przygotowanie się do swobodnych wypowiedzi dotyczących grup zagadnień omawianych na wykładach
przygotowanie podstaw prawnych do zasad naruszenia polityki ochrony środowiska w gospodarce wodno-ściekowej (wybrany przykład z orzecznictwa)
wykonanie pracy pisemnej a na jej podstawie posteru i przygotowanie się do jego prezentowania