Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field classes of sozological and geochemical mapping
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-111-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role OS2A_K03, OS2A_K02 Work done within the framework of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami OS2A_K04, OS2A_K09, OS2A_K06 Activity during classes,
Work done within the framework of a practical placement,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych OS2A_W09, OS2A_U16 Report
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów OS2A_U09, OS2A_U16 Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację OS2A_U12, OS2A_U09 Work done within the framework of a practical placement,
Report
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń OS2A_U12, OS2A_U06 Report
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych OS2A_U08 Report
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty OS2A_U18, OS2A_U12, OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_W02, OS2A_U16 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację - - - - - - - + - - -
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń - - - - - - - + - - -
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

1 dzień − Zapoznanie studentów z programem prac terenowych. Podział grupy na zespoły terenowe i wydanie sprzętu terenowego. Przydział terenów do skartowania. Zapoznanie zespołów terenowych z przydzielonymi im obszarami prowadzenia prac.
2– 5 dzień – praca w zespołach − Zaprojektowanie siatki opróbowania przydzielonego obszaru. Wykonywanie prac terenowych takich jak: pobranie próbek gleby i wody do badań, opis makroskopowy próbek gleby w terenie i przygotowanie ich do badań, wykonanie w terenie oznaczeń jakościowych i półilościowych dla wybranych parametrów jak np. wilgotność, zawartość węglanów i pHKCl, zawartość azotanów w glebie. Zabezpieczanie opisanych próbek pod kątem szczegółowych badań laboratoryjnych. Inwentaryzacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia i innych obiektów sozologicznych w celu sporządzenia dokładnej mapy sozologicznej danego terenu oraz interpretacji otrzymanych wyników oznaczeń.
6 dzień − Kontynuacja prac terenowych. Zwrot sprzętu terenowego. Przekazanie przez zespoły opisanych i zabezpieczonych próbek kolekcjonowanych w trakcie zajęć terenowych. Prace kameralne polegające na wykreśleniu przez poszczególne zespoły mapy sozologicznej i map geochemicznych przedstawiających wybrane parametry fizyko- chemiczne i chemiczne gleb przydzielonego obszaru. Przygotowanie opisu do map zgodnie z przedstawionym wzorem. Prezentacja i obrona projektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 28 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych poszczególnych elementów opracowania wyników

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii
Znajomość podstaw kartografii

Recommended literature and teaching resources:

Zawadzki S. (red.). Gleboznawstwo. Wyd. IV, PWRiL, Warszawa, 1999.
Bednarek, Dziadowiec, Pokojska, Prusinkieiwcz. Badania ekologiczno- gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,2005
PTG. Systematyka gleb polski. Wyd. IV, Roczniki gleboznawcze, Tom XL, Nr ¾, PWN Warszawa, 1989.
Mayer. Podręcznik Badania gleby. PHYWE SYSTEME GMBH, 3707 Gottingen, German,y 2000.
FAO. World reference base for soil resources 2006. World Soil Resources Reports, No. 103, Rome, 2006.
Wytyczne techniczne K-3.6 Mapa sozologiczna Polski skala 1:50 000. GUGiK, Warszawa, 2005.
PN-ISO 10390. Jakość gleby: oznaczanie pH. PKN, 1997.
PN-ISO 11259. Jakość gleby. Uproszczony opis gleby. PKN, 2001.
PN-ISO 10381. Jakość gleby. Pobieranie próbek..Część 1-6 PKN, 1998 – 2009.
Instrukcje wykonywania oznaczeń

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.