Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spatial planning
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-202-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. OS2A_W19, OS2A_W04 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. OS2A_K07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. OS2A_U06, OS2A_W07, OS2A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. OS2A_U06, OS2A_K01, OS2A_U09, OS2A_W04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U003 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni oraz umie określić przyczyny ich powstania jak i możliwości ich eliminowania oraz zapobiegania. OS2A_U06, OS2A_K01, OS2A_W01, OS2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. OS2A_W01, OS2A_W04 Test
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. OS2A_U09, OS2A_W01, OS2A_W02 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. Umie sporządzić elementy dokumenty planistycznej. OS2A_W18, OS2A_W04 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + + - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + + - - - - - - - - -
M_U003 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni oraz umie określić przyczyny ich powstania jak i możliwości ich eliminowania oraz zapobiegania. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju. + + - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. Umie sporządzić elementy dokumenty planistycznej. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Treść wykładów:
Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Krajobraz i jego przekształcenia. Ekologia krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym. Systemy informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym. Ludność, zjawiska i prognozy demograficzne. Kataster.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in project classes 14 h
Participation in lectures 14 h
Completion of a project 10 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Prerequisites and additional requirements:

Aktywny udział na wykładach oraz ćwiczeniach. Oddanie zadanych projektów w terminie.

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None