Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Opracowywanie Pozwoleń Zintegrowanych
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-205-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. OS2A_K06, OS2A_K07, OS2A_K09, OS2A_U20, OS2A_U21 Test,
Examination,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi opracować pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, chemicznym i gospodarce odpadami. OS2A_K09, OS2A_U20, OS2A_U19 Test,
Project,
Activity during classes,
Examination
Knowledge
M_W001 Student zna Dyrektywę IPPC i ma wiedzę w zakresie działalności objętych pozwoleniem zintegrowanym OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_W21 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) OS2A_W17 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, chemicznym i gospodarce odpadami. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna Dyrektywę IPPC i ma wiedzę w zakresie działalności objętych pozwoleniem zintegrowanym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Dyrektywa IPPC
Rodzaje działalności objęte pozwoleniem zintegrowanym
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Graniczne wielkości emisji
Najlepsza dostępna technika BAT
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt
Pozwolenia zintegrowane w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym.
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle mineralnym.
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle chemicznym.
Pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami.

Project classes:

Student wykonuje następujące projekty:
Opracowanie przykładowych pozwoleń zintegrowanych dla
przemysłu energetycznego do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwa, przemysłu metalurgicznego, chemicznego i/lub gospodarki odpadami.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 3 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% oceny z egzaminu i 60% oceny z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska, inżynierii środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Recommended literature and teaching resources:

Wybrane aspekty oddziaływań środowiskowych, pozwolenia zintegrowane, analiza ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze. J. SZYMAŃSKI, T. PODGAJNIAK, MICHAŁ BEHNKE
Pozwolenia zintegrowane –nowy instrument w ochronie środowiska. Problemy, wątpliwości, dylematy. J. SZYMAŃSKI, R. POCHYLUK
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz,. 1055) wydanego na podstawie art. 201 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None