Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociological aspects of human resources management
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-307-MI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Informatics for Environmental Protection
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. OS2A_K04, OS2A_K08, OS2A_K05, OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K01 Test
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności integrowania uzyskanych danych z zakresu polityki personalnej w oparciu o literaturę z zarządzania i inne pokrewne źródła dla celów identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z praktyką wykonywania zadań inżyniera. OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U09 Test
M_U002 Student w oparciu o znajomość metod i technik diagnozowania procesów personalnych interpretuje zjawiska i procesy w organizacji oraz zależności przyczynowo-skutkowe. OS2A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych terminów z zakresu praktyki zarządzania kadrami we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki studiowanej dziedziny. OS2A_W01 Test
M_W002 Znajomość podstawowych teorii i koncepcji opisujących reguły zarządzania kadrami oraz zjawisk i procesów organizacyjnych, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych. Zrozumienie istoty funkcjonowania organizacji i instytucji oraz społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań. OS2A_W19, OS2A_W14, OS2A_W16 Test
M_W003 Zapoznanie studenta ze współczesnymi strategiami personalnymi i ich konsekwencjami dla funkcjonowania organizacji/instytucji oraz ich pracowników. Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką zarządzania kadrami analizowania i prognozowania zachowań pracownika w obszarze studiowanej dziedziny geologii, geofizyki i ochrony środowiska. OS2A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności integrowania uzyskanych danych z zakresu polityki personalnej w oparciu o literaturę z zarządzania i inne pokrewne źródła dla celów identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z praktyką wykonywania zadań inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o znajomość metod i technik diagnozowania procesów personalnych interpretuje zjawiska i procesy w organizacji oraz zależności przyczynowo-skutkowe. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych terminów z zakresu praktyki zarządzania kadrami we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki studiowanej dziedziny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowych teorii i koncepcji opisujących reguły zarządzania kadrami oraz zjawisk i procesów organizacyjnych, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych. Zrozumienie istoty funkcjonowania organizacji i instytucji oraz społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zapoznanie studenta ze współczesnymi strategiami personalnymi i ich konsekwencjami dla funkcjonowania organizacji/instytucji oraz ich pracowników. Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką zarządzania kadrami analizowania i prognozowania zachowań pracownika w obszarze studiowanej dziedziny geologii, geofizyki i ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
W1. Zarządzanie kadrami inżynierskimi w praktyce w kontekście wymogów współczesnej gospodarki wiedzy i regionalnego oraz międzynarodowego rynku pracy. Definicje, modele, tendencje międzynarodowe.

W2. Zachowania w organizacji. Jakie są współczesne organizacje? Jacy są ich pracownicy? Jaka jest kultura organizacyjna? Jakie są wymagania wobec kadry inżynierskiej?

W3. Rekrutowanie pracowników, fluktuacja, rotacja pracowników, elastyczne formy zatrudniania – strategie pozyskiwania i zarządzania pracownikami. Zachowania pracowników w międzynarodowym środowisku pracy. Marketing personalny i ocena wartości rynkowej inżynierów.

W4. Odmienne sposoby zarządzania kadrą inżynierską w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Profile kompetencyjne dla inżynierów.

W5. Projektowanie i organizacja stanowisk pracy i budowanie ról zawodowych. Powoływanie zespołów pracowniczych – specyfika zawodu inżyniera.

W6. Ocena pracownicza – kluczowe narzędzie zarządzania kadrami. Specyfika zawodu geologia, geofizyka, ochrona środowiska, geoturystyka.

W7. Zarządzanie motywacją pracowniczą – materialne i niematerialne instrumenty. Strategie pracodawców.

W8. Planowanie osobistego rozwoju pracownika – kompetencji twardych i miękkich. Poradnik absolwenta uczelni technicznej.

W9. Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracowniczych, szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, oceny metodą portfolio personalnego.

W 10. Wprowadzanie zmian w zarządzaniu pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem zawodu inżyniera – perspektywa mikro/makro. Znaczenie gier menedżerskich.

W 11. Metody i techniki w badaniach potencjału pracowniczego we współczesnych przedsiębiorstwach.

W 12. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu kadrami. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy.

W13. Jak uruchomić własny biznes, czyli rzecz o alternatywnej ścieżce kariery zawodowej. Kiedy zdecydować się na działalność gospodarczą i w jakiej formie prawno-organizacyjnej.

W 14. Etyka i etykieta zawodu inżyniera.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym
Punktacja wyników testu: od 55% = 3.0
od 65% = 3.5
od 75% = 4.0
od 85% = 4.5
od 95% = 5.0

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Borkowska S. (red.), 2004: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków
2. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
3. Bylok F., Robak E., 2009, Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
4. Cieślik J. 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
5. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, OE Kraków 2006
6. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
7. Kamińska _ Radomska I., 2009, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język komunikacji, Studio Emka, Warszawa
8. Listwan T,. 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
9. Sedlak K., (red.) 2010: Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji. Kraków: Sedlak & Sedlak

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None