Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecotoxicology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-103-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student na świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauk stanowiących podstawę interdyscyplinarnej ekotoksykologii jak również przewagi efektów pracy zespołowej nad indywidualną OS2A_K01, OS2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić toksyczność różnych substancji. Potrafi zaprogramowac testy do prognozowania oddziaływania różnych dawek różnych substancji chemicznych na zdrowie człowieka w oparciu o testy na organizmach żywych OS2A_U23, OS2A_U16 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii - pojęcia , definicje, podział w tym o szczególnej roli ekotoksykologii OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02 Examination
M_W002 Student, zna mechanizmy podstawowych procesów życia organicznego na poziomie komórkowym i mechanizm toksycznego oddziaływania różnych związków chemicznych. Zna wszystkie rodzaje zatruć, oraz ich charakterystykę OS2A_W03, OS2A_W06, OS2A_W05 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student na świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauk stanowiących podstawę interdyscyplinarnej ekotoksykologii jak również przewagi efektów pracy zespołowej nad indywidualną - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić toksyczność różnych substancji. Potrafi zaprogramowac testy do prognozowania oddziaływania różnych dawek różnych substancji chemicznych na zdrowie człowieka w oparciu o testy na organizmach żywych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii - pojęcia , definicje, podział w tym o szczególnej roli ekotoksykologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student, zna mechanizmy podstawowych procesów życia organicznego na poziomie komórkowym i mechanizm toksycznego oddziaływania różnych związków chemicznych. Zna wszystkie rodzaje zatruć, oraz ich charakterystykę + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Historia i ewolucja badań toksykologicznych – działy toksykologii. Związki chemiczne w otoczeniu człowieka – ilość i możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia. Podstawowe definicje: trucizny, dawki i ich rodzaje, przyczyny i rodzaje zatruć. Klasyfikacje trucizn. Ekspozycje katastrofalne, endemiczne, zawodowe – przykłady. Właściwości fizykochemiczne trucizn i ich wpływ na toksyczność. Wplyw budowy związku chemicznego na jego toksyczność. Czynniki biologiczne, genetyczne i osobnicze wpływające na podatność na działanie związków toksycznych. Wpływ czynników środowiskowych na efektywność działania toksyn. Ksenobiotyki w organizmie: wchłanianie, transport, rozmieszczenie, biotransformacja i wydalanie. Rodzaje reakcji w biotransformacji trucizn – czynniki wpływające na efektywność tych procesów. Indukcja i inhibicja enzymów. Interakcje w łącznym oddziaływaniu ksenobiotyków. Mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków – efekty doraźne i odległe czasowo.
Trucizny o działaniu odległym – mutagenne, kancerogenne i teratogenne. Związki chemiczne stwarzające największe zagrożenie dla człowieka w związku z obecnością w środowisku i żywności. Toksyczność żywności, tworzyw sztucznych i artykułów gospodarstwa domowego. Naturalne substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Podstawy leczenia zatruć – zasady udzielania pierwszej pomocy – działanie w sytuacjach kryzysowych. Zasady leczenia ostrych zatruć – objawowe i przyczynowe. Podstawowe zasady i obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie ograniczenia ryzyka zatrucia przy kontaktach z substancjami chemicznymi. Zasady wprowadzania do obrotu handlowego substancji trujących i pestycydów. Substancje dodawane do żywności. Kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Farmaceutyki. Klasyfikacje pod względem toksyczności ostrej i dla środowiska. Substancje toksyczne w kontaktach wieloletnich – normy NDS, NDSCh i DSB. Elementy toksykologii szczegółowej – toksykologia leków, środków uzależniających, metali, niemetali, rozpuszczalników i pestycydów. Szacowanie ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia środowiskowego na działanie substancji chemicznych.

Auditorium classes:

Toksyczność naturalnego i sztucznego otoczenia człowieka składników żywności, tworzyw sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych, farb i lakierów, używek, farmaceutyków dostępnych bez recepty. Naturalne substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w domu i na obszarach rekreacyjnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie w oparciu o oceny kolokwiów z materiału wykładowego i referatów – prezentacji wizualnych
Ocena z egzaminu, na podstawie oceny pisemnej odpowiedzi na pięć pytań opisowych
Ocena końcowa może być w pierwszym terminie podwyższona o 0,5 przy posiadaniu zaliczenia na ocenę przynajmniej 4,0. W drugim terminie ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu, w trzecim niższa o 0,5 od oceny z egzaminu – o ile jest możliwe jej obniżenie w zakresie ocen pozytywnych.

Prerequisites and additional requirements:

Obligatoryjny na podstawie aktualnego wpisu do indeksu

Recommended literature and teaching resources:

Np.
Toksylokogia środowiska – Stanley E. Manahan
Podstawy toksykologii – red. J.Piotrowski

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wołoszyn B.W., Tarkowski J. at al 2000 Physicochemical analysis of bat hair by atomic absorption spectrometry and thermal analysis techniques Publication of CIC ISEZ PAN, 2000, 253-265

Additional information:

None