Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Soil pollution and remediation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-104-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS2A_K09 Report
Skills
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania profilu glebowego oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych OS2A_W12, OS2A_U16, OS2A_U03 Report
M_U002 Potrafi zaplanować projekt a następnie wykonać w terenie i laboratorium podstawowe zabiegi rekultywacyjne skażonych próbek gleb OS2A_U22, OS2A_W18, OS2A_U07, OS2A_W21, OS2A_W10, OS2A_U21, OS2A_U16, OS2A_U03 Report
M_U003 Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych zabiegów rekultywacyjnych OS2A_U12, OS2A_U04, OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_W21 Report
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe czynniki i procesy glebotwórcze oraz charakterystykę poziomów genetycznych gleb OS2A_W10, OS2A_W04, OS2A_W02 Test
M_W002 Umie opisać procesy wietrzenia zachodzące w glebach oraz scharakteryzować właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb OS2A_W04, OS2A_W02 Test
M_W003 Zna rodzaje minerałów występujących w glebach naturalnych i zanieczyszczonych oraz potrafi je zidentyfikować przy użyciu metod analizy fazowej OS2A_W04, OS2A_W02 Test
M_W004 Zna mechanizmy przeobrażeń i neoformacji minerałów i innych substancji w naturalnych i antropogenicznych środowiskach o skrajnie wysokich i niskich wartościach pH i Eh OS2A_W04, OS2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania profilu glebowego oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować projekt a następnie wykonać w terenie i laboratorium podstawowe zabiegi rekultywacyjne skażonych próbek gleb - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych zabiegów rekultywacyjnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe czynniki i procesy glebotwórcze oraz charakterystykę poziomów genetycznych gleb + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie opisać procesy wietrzenia zachodzące w glebach oraz scharakteryzować właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rodzaje minerałów występujących w glebach naturalnych i zanieczyszczonych oraz potrafi je zidentyfikować przy użyciu metod analizy fazowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna mechanizmy przeobrażeń i neoformacji minerałów i innych substancji w naturalnych i antropogenicznych środowiskach o skrajnie wysokich i niskich wartościach pH i Eh + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja gleby. Powstanie i ewolucja gleb: czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze. Charakterystyka najważniejszych poziomów genetycznych gleb (1 godz.)
2. Charakterystyka minerałów pierwotnych i wtórnych w glebach: krzemiany, spinele, krzemiany warstwowe, minerały siarczkowe, minerały fosforanowe, minerały łatwo rozpuszczalne, allofany, tlenki i wodorotlenki żelaza, glinu i manganu. Zastosowanie metod analzy składu chemicznego i fazowego do identyfikacji składników mineralnych w glebach (4 godz)
3. Wpływ składu mineralnego na właściwości fizykochemiczne gleb: pH, Eh, pojemność sorpcyjna. Procesy wietrzenia zachodzące w glebach, czynniki wpływające na procesy wietrzenia (3 godz.)
4. Wpływ minerałów na odporność gleb na ich skażenie metalami ciężkimi, zanieczyszczeniami organicznymi, zkwaszenie i alkalizację (3 godz)
5. Zastosowanie inżynierii mineralnej w zabiegach rekultywacji skażonych gleb (4 godz.).

Laboratory classes:

Ćwiczenia terenowe: opróbowanie profilu glebowego, klasyfikowanie poziomów genetycznych, sposoby pobierania próbek. Laboratoryjne metody badania własności fizycznych i chemicznych gleb naturalnych i zanieczyszczonych. Identyfkacja składników mineralnych gleb skazonych i poddanych rekultywacji, przy użyciu meotd XRF, XRD, SEM, UV-Vis. Wykonanie eksperymentów laboratoryjnych dokumentujących przebieg procesów rekultywacji środowisk gruntowych. Badania laboratoryjne w zakresie metod neutralizacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 42 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium z wykładu + 0,7*ocena ze sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Manecki A. 1993. Mineralogia szczegółowa. Polska Agencja Ekologiczna.
Dobrzański B., Zawadzki S. (red.). 1999. Gleboznawstwo. Państw. Wyd. Rol. Leśne, Warszawa.
Drozd J., Liczna M., Liczna S.E., Weber J. 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniw. Przyrod. We Wrocławiu.
Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 2006. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
G.W. vanLoon., S.J. Duffy. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bajda T., Klojzy-Karczmarczyk B., Rzepa G., Fijał J., Mazurek J. Sorpcja Cu(II), Zn(II) i Hg(II) na naturalnych i modyfikowanych rudach darniowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20 (z. spec. 2), 83–98.
Grela A., Bajda T., Mikuła J. 2015. Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu — The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin. Przemysł Chemiczny, 94(4), 619–622.
Kleszczewska A., Manecki M., Figuła A., Bajda T. 2009. Immobilization of Pb2+ using new generation glass fertilizers. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a), 1205–1209.
Manecki M., Bajda T., Wegner M., Borkiewicz O. 2009. Immobilizacja Pb(II) przez krystalizację piromorfitu na galenie w obecności nawozów fosforanowych. Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 35(2/1), 263–269.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2012. Aqueous cadmium removal by hydroxylapatite and fluoroapatite. Geology, Geophysics & Environment, 38(4), 427–438.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2008. Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. Journal of Hazardous Materials, 152, 1332–1339.
Szrek D., Bajda T., Manecki M. 2011. A comparative study of the most effective amendment for Pb, Zn and Cd immobilization in contaminated soils. Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 46(13), 1491–1502.

Additional information:

None