Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analytical chemistry in the environmental research
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-107-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma swiadomość stałego poszerzania posiadanej wiedzy i znaczenia pracy w zespole, zwłaszcza w interdyscyplinarnych badaniach nad oceną stanu środowiska OS2A_K02, OS2A_K07, OS2A_K01 Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próbek do badań, zgodnią z wybraną optymalną metodą analityczna oraz potrafi w oparciu o analizę błędów ocenić wartość uzyskanych wyników. OS2A_U17, OS2A_U09 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student poznaje metody badań analitycznych różnych elementów środowiska OS2A_W10, OS2A_W18 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student zna różne techniki uzyskiwania próbek reprezentatywnych oraz ich przygotowania do badań analitycznych OS2A_W10, OS2A_W14 Report,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma swiadomość stałego poszerzania posiadanej wiedzy i znaczenia pracy w zespole, zwłaszcza w interdyscyplinarnych badaniach nad oceną stanu środowiska - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próbek do badań, zgodnią z wybraną optymalną metodą analityczna oraz potrafi w oparciu o analizę błędów ocenić wartość uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student poznaje metody badań analitycznych różnych elementów środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne techniki uzyskiwania próbek reprezentatywnych oraz ich przygotowania do badań analitycznych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Rola i cel analiz chemicznych w badaniach elementów środowiska. Składniki główne i śladowe gleb wód, roślin i organizmów żywych. Klasyczne i instrumentalne metody ilościowych analiz chemicznych. Standaryzacja – międzynarodowe wzorce różnych mediów. Kryteria wyboru metod analitycznych. Metody spektroskopowe – spektrofotometria VIS, IR i UV, turbidymetria, emisyjna spektrometria atomowa (EAS), absorpcyjna spektrofotometria atomowa (AAS), fluorescencja rentgenowska (XRF), spektrometria masowa (MS-AES i MS-ICP). Metoda aktywacyjna (NAA). Metody emisyjne – fotometria emisyjna (AES i ICP-AES). Metody chromatograficzne (GC, IC, HRLC). Najnowsze metody instrumentalne fizyki jądrowej – PIXE i PIGE. Analiza pełna, skrócona i wskaźnikowa – cel i sposoby wykonania.
Praktyczne wykonanie analizy – określenie jej celu. Ustalenie zawartości składników głównych (np. metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF). Wybór właściwych metod roztwarzania analizowanego materiału w oparciu o informacje o jego składzie chemicznym (m.in. na podstawie klasyfikacji chemicznej minerałów i skał). Oznaczanie zawartości Ti, Fe i Mn metodą spektrofotometrii VIS. Metody oznaczania zawartości siarki, węgla i azotu. Oznaczanie zawartości Na i K metodą fotometrii płomieniowej. Oznaczanie zawartości Si, Al., Ca, Mg, Fe, Mn i Ti alternatywnymi metodami instrumentalnymi. Oznaczenie zawartości węglanów metodą Scheiblera. Metody analizy minerałów siarczkowych. Pomiary elektrochemiczne Dobór selektywnych metod analizy. Podsumowanie wyników analizy chemicznej. Weryfikacja wyników – błędy systematyczne i przypadkowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena powstaje w oparciu o średnią ocen sprawozań z poszczególnych ćwiczeń.
Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia – w przypadkach wyjąkowej aktywności w trakcie ćwiczeń, możliwe jest podwyższenie oceny końcowej o 0,5.

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie aktualnego wpisu na semestr
Na zajęciach obowiązuje bezwzględnie odzież ochronna (chałat bawełniany)

Recommended literature and teaching resources:

Jerzy Minczewski & Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna – wszystkie części

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None