Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pollution of aqueous sediments
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-109-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony osadów OS2A_K09 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich podstawowe badania OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Report,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi przeprowadzić ocenę stanu jakości osadów OS2A_U11, OS2A_U16, OS2A_U03 Report
M_U003 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych OS2A_U12, OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U20 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion
M_U004 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń, wskaźników, dopuszczalnych stężeń oraz źródeł zanieczyszczenia osadów OS2A_W04, OS2A_W01 Examination,
Report,
Participation in a discussion
M_W002 Student wie jak zachowują się metale ciężkie w środowisku osadów OS2A_W06, OS2A_W05, OS2A_W04, OS2A_W01 Examination,
Report,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony osadów - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich podstawowe badania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić ocenę stanu jakości osadów + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych + - + - - - - - - - -
M_U004 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń, wskaźników, dopuszczalnych stężeń oraz źródeł zanieczyszczenia osadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak zachowują się metale ciężkie w środowisku osadów + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zanieczyszczenie osadów; rodzaje zanieczyszczeń – wskaźniki, dopuszczalne stężenia; źródła zanieczyszczeń.
Monitoring i klasyfikacja osadów.
Ocena jakości środowiska wodnego. Metale ciężkie w środowisku osadów; dystrybucja metali pomiędzy fazy środowiska wodnego (woda, zawiesina, osad denny); metale pochodzenia naturalnego i antropogenicznego; formy połączeń metalicznych występujących w wodzie, zawiesinie i sedymencie, zależności pomiędzy formą związania i przyswajalnością biologiczną metali.
Ochrona zasobów ilościowych i jakościowych osadów.
Walidacja metod analitycznych (parametry: liniowość, dokładność, precyzja metody, specyficzność, selektywność) ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych do oceny stanu jakości osadów.
Laboratory classes:
Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium analiz środowiskowych.
Metody opróbowania i badań terenowych – pobranie próbek osadów dennych z cieku wodnego, oznaczenia pH, Eh oraz PEW i temperatury. Wpływ zagospodarowania oraz charakteru obszaru zlewni na stan osadów.
Określenie zawartości makrojonów oraz anionów nieorganicznych w wodzie.
Wydzielenie zawiesiny wodnej.
Określenie uziarnienia osadów dennych (metoda sitowa).
Mineralizacja próbek osadów i zawiesiny wodnej oraz określenie w nich zawartości wybranych metali ciężkich.
Metody określania form związania metali ciężkich z osadem dennym. Rola minerałów ilastych w akumulacji metali ciężkich. Wpływ właściwości chemicznych metali i warunków fizykochemicznych (pH, Eh, zasolenie) na formy występowania metali w środowisku wodnym.
Ocena stanu jakości cieku wodnego –odniesienie uzyskanych wyników do wartości tła geochemicznego, obowiązujących aktów prawnych oraz klasyfikacji.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z egzaminu oraz ćwiczeń (sprawozdania z prac laboratoryjnych, prezentacji danych)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii i ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Chełmicki W., 2001 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo PWN.
Czaja S., 1999 – Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji. Katowice, Prace Nauk. UŚ.
Macioszczyk A., 2002 – Hydrogeochemia, Wyd. Naukowe PWN.
Namieśnik J. i in., 2000 – Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa.
Neverova-Dziopak E. 2007 – Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Stańczykowska A., 1997 – Ekologia naszych wód. WSiP. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None