Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical training
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-111-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych OS2A_K04, OS2A_K07, OS2A_K01, OS2A_K05 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W21 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska OS2A_W10, OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W14 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w ochronie środowiska OS2A_W18, OS2A_W21 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w ochronie środowiska - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, obozów naukowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach
przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru, których zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem Ochrona środowiska oraz wybraną przez dyplomanta specjalnością studiów. Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej.
Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy dyplomowej i umożliwić zebranie w sposób naukowy danych badawczych wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką
tematu pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 55 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Prerequisites and additional requirements:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None