Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral Resources and Raw Materials Protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-201-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. OS2A_K09, OS2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Dobrze rozumie konieczność oceny opłacalności wydobycia jak i potrzebę oszacowania skutków ekologicznych działalności górniczej. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki pojmując trudności długookresowego prognozowania wystarczalności zasobów. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U19 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Upora się z oceną stopnia konfliktowości zagospodarowania złóż z innymi komponentami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. OS2A_U09, OS2A_U20, OS2A_U21 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów oraz poprawnie identyfikuje typowe parametry kryteriów bilansowości złóż. OS2A_W01, OS2A_W04 Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o cyklu pozyskania surowców od prac geologicznych poprzez górnictwo na produkcji surowców kończąc. Zna podstawowe fakty z aktów prawnych i rozporządzeń w odniesieniu do tematyki geologiczno-złożowej. Jest zorientowany, co do roli i uprawnień organów decyzyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej w kwestiach gospodarki złożami i praw ich własności. OS2A_W20 Examination,
Participation in a discussion
M_W003 Poprawnie identyfikuje możliwości i bariery ochrony zasobów, właściwie wskazując kierunki ich ochrony. Dostrzega uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu na polu surowcowym Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach. OS2A_W08, OS2A_W04 Examination,
Participation in a discussion
M_W004 Rozróżnia podstawowe teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). OS2A_W08, OS2A_W19 Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Dobrze rozumie konieczność oceny opłacalności wydobycia jak i potrzebę oszacowania skutków ekologicznych działalności górniczej. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki pojmując trudności długookresowego prognozowania wystarczalności zasobów. + + - - - - - - - - -
M_U002 Upora się z oceną stopnia konfliktowości zagospodarowania złóż z innymi komponentami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów oraz poprawnie identyfikuje typowe parametry kryteriów bilansowości złóż. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o cyklu pozyskania surowców od prac geologicznych poprzez górnictwo na produkcji surowców kończąc. Zna podstawowe fakty z aktów prawnych i rozporządzeń w odniesieniu do tematyki geologiczno-złożowej. Jest zorientowany, co do roli i uprawnień organów decyzyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej w kwestiach gospodarki złożami i praw ich własności. + - - - - - - - - - -
M_W003 Poprawnie identyfikuje możliwości i bariery ochrony zasobów, właściwie wskazując kierunki ich ochrony. Dostrzega uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu na polu surowcowym Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach. + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozróżnia podstawowe teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Szczególne cechy złóż na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Kopalina a surowiec mineralny. Źródła surowców mineralnych. Zasoby perspektywiczne i udokumentowane Polski.
Zapotrzebowanie i zużycie. Surowce o znaczeniu strategicznym. Bezpieczeństwo surowcowe państwa i zabezpieczanie potrzeb rodzimego sektora górniczo-przetwórczego. INCOTERMS.
Teoretyczna i praktyczna wystarczalność zasobów. Etapy, czas i koszty uruchomienia cyklu produkcyjnego surowców. Informacja geologiczno-złożowa i środowiskowa: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie.
Elementy prawa geologiczno-górniczego: własność złóż, koncesjonowanie poszukiwań i działalności górniczej oraz nadzór i kontrola nad nimi. Możliwości ochrony zasobów w cyklu poszukiwania i zagospodarowania złóż. System ochrony zasobów i organy kontrolne.
Efektywność wykorzystania zasobów i możliwości powiększenia bazy zasobowej. Sozologiczna klasyfikacja i inwentaryzacja złóż kopalin.
Ochrona złóż w planowaniu przestrzennym, projektowaniu górniczym i gospodarce złożem – prawne instrumenty interwencji.
Uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu surowców mineralnych a ochrona zasobów kopalin.

Auditorium classes:

Źródła informacji surowcowej, ocena złożowego potencjału zasobowego i kreowanie przykładowego bilansu najważniejszych grup surowcowych.
Straty zasobów w cyklu gospodarczym – typowa struktura. Wnioski z weryfikacji bilansu zasobów. Analiza przykładów i dyskusja.
Ocena wartości złóż i ocena wartości środowiska. Gospodarka przestrzenna, interesy społeczności lokalnych i ochrona złóż.
Kryteria bilansowości i przemysłowe parametry złóż.
Waloryzacja złóż na podstawie MGGP.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 17 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin (waga 60%) oraz realizowane ćwiczenia i dyskusja (40%).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E. – Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.
Państw. Inst. Geol. – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polski.
Inst. Gosp. Sur. Min. i Energ. PAN – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata.
Bolewski A. (red.) – Encyklopedia surowców mineralnych
Mat. Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”
USGS – Minerals Yearbook
Tietebnerg T., Environmental and Natural Resource Economics.
Fisher A. C., Resource and environmental economics
Szamałek K., Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None