Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water quality assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-203-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_U08 Report
M_U002 zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód OS2A_U09 Report
M_U003 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_U13 Report
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie ich stanu chemicznego OS2A_W08 Test,
Report
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań monitoringowych w celu oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie o celach i zasadach monitoringu wód, systemach monitoringu, regulacjach prawnych polskich i Unii Europejskiej OS2A_W12 Test
M_W003 zna podstawowe metody i narzędzia stosowane przy ocenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_W18 Report,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych - - + - - - - - - - -
M_U002 zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód - - + - - - - - - - -
M_U003 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie ich stanu chemicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań monitoringowych w celu oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie o celach i zasadach monitoringu wód, systemach monitoringu, regulacjach prawnych polskich i Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody i narzędzia stosowane przy ocenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe informacje dotyczące monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych i oceny ich stanu. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC. Dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu 2006/118/WE. Polskie przepisy prawne dotyczące oceny stanu wód podziemnych i powierzchniowych. Podział kraju na Jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych. Wskaźnik reprezentatywności sieci monitoringowej do oceny stanu wód podziemnych. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych.

Laboratory classes:

Laboratoria wykonujące analizy chemiczne wód dla potrzeb oceny stanu wód. Pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych do oceny stanu wód. Metodyka badań terenowych i laboratoryjnych. Zasady projektowania sieci monitoringowej do oceny stanu chemicznego wód podziemnych – wyznaczenie wskaźnika reprezentatywności sieci. Przygotowanie do analizy danych dotyczących jakości wód podziemnych i powierzchniowych – weryfikacja i identyfikacja obserwacji odstających. Projekt – ocena stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych. Przygotowanie i prezentacja raportów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 26 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z raportu z ćwiczeń, prezentacji raportu i kolokwium z treści wykładu

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr II

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura i pomoce naukowe
Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie oceny stanu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E. – Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków, 2005
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych — Methodological aspects of assessing the chemical status of groundwater / Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 172, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 230). — Bibliogr. s. 161–172, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-412-9

Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki — [Selected methods and research tools for water management balance and assessment of the groundwater status: the Koprzywianka basin case study] / Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACH-KALARUS, Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 246, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0378). — Bibliogr. s. 233–247. — ISBN: 978-83-7464-329-0

Additional information:

Brak