Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnics in environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-204-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS2A_K09 Project
Skills
M_U001 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu OS2A_U23, OS2A_U21 Project
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje OS2A_U06, OS2A_U04 Project
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu OS2A_U11 Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie, gruntoznawstwa, klasyfikacji gruntów oraz ich właściwości fizyko-mechanicznych OS2A_W04 Test
M_W002 Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego OS2A_W18 Test
M_W003 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także ich zakresu OS2A_W12, OS2A_W18 Test
M_W004 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów OS2A_W18 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie, gruntoznawstwa, klasyfikacji gruntów oraz ich właściwości fizyko-mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także ich zakresu + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia, skład fazowy gruntów. Klasyfikacje gruntów.
Właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne gruntów.
Woda w gruncie – wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne, zmiany deformacyjne zachodzące w efekcie obecności wody w gruncie (wysadzinowość, osiadanie zapadowe, skurcz).
Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych.
Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia.
Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych.
Główne rodzaje oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i systematyka geotechnicznych sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom.
Geotechniczne problemy gromadzenia gruntów antropogenicznych (odpady komunalne, grunty nasypowe, odpady kopalniane, żużle, grunty namywane, popioły, szlamy, fosfogipsy itp.).
Inżynierskie wykorzystanie gruntów antropogenicznych.
Geotechniczne aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów.
Sposoby budowy składowisk jako budowli ziemnych, zabezpieczenia podłoża przed szkodliwym oddziaływaniem składowisk, izolacje mineralne i mineralno-syntetyczne, użycie odpadów przemysłowych jako barier uszczelniających.
Geotechniczne problemy budowy zapór i obwałowań ziemnych dla zbiorników wód i odpadów płynnych, dobór materiału, zasady budowy, ekrany iłowe, geomembrany, ścianki szczelne.

Laboratory classes:

Oznaczanie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów. Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 42 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia ze sprawozdań i projektu (50%), prezentacji i dyskusji (20%) + oceny z kolokwiów (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z. – Zarys Geotechniki. WKŁ, Warszawa, 2010
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. – Mechanika Gruntów. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
Pisarczyk S. – Geoinżynieria. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
Pisarczyk S. – Elementy budownictwa ochrony środowiska. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
Szymański A. – Mechanika gruntów. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak