Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental impact of landfill sites
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-207-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w wiedzy o oddziaływaniu odpadów na środowisko i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych OS2A_K03, OS2A_K01, OS2A_K05, OS2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Zna metody określania składu fazowego i chemicznego różnych odpadów oraz potrafi je w zastosować w praktyce do analizy i wnioskowania o składzie i właściwościach konkretnego typu odpadu OS2A_W12, OS2A_U17, OS2A_W18, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_W10, OS2A_W04, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_W05, OS2A_U22, OS2A_U07 Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Potrafi wykonać eksperymenty laboratoryjne pozwalające ocenić wpływ konkretnego odpadu na środowisko OS2A_U17, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U22, OS2A_U07 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Na podstawie wyników badań laboratoryjnych potrafi zaproponować metody immobilizacji toksycznych składników obecnych w wybranych typach odpadów OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U08, OS2A_U22, OS2A_U07 Activity during classes,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o źródłach i sposobach powstawania różnych typów odpadów OS2A_W18, OS2A_W08, OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W21 Test
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw prawnych gospodarki odpadami OS2A_W18, OS2A_W19 Test
M_W003 Zna podstawowe sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_U20, OS2A_W21 Test
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów fizykochemicznych i biochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów i rozumie rolę tych procesów w oddziaływaniu odpadów na środowisko OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W05 Test,
Report
M_W005 Rozumie procesy migracji i związane z nimi sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz zna metody zapobiegające tym zjawiskom OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W05, OS2A_W21 Test,
Report
M_W006 Posiada wiedzę na temat składu i właściwości fizykochemicznych odpadów mineralnych powstających w Polsce oraz bieżących i potencjalnych możliwości ich wykorzystania OS2A_W04, OS2A_W08, OS2A_W21 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w wiedzy o oddziaływaniu odpadów na środowisko i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna metody określania składu fazowego i chemicznego różnych odpadów oraz potrafi je w zastosować w praktyce do analizy i wnioskowania o składzie i właściwościach konkretnego typu odpadu + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać eksperymenty laboratoryjne pozwalające ocenić wpływ konkretnego odpadu na środowisko - - + - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie wyników badań laboratoryjnych potrafi zaproponować metody immobilizacji toksycznych składników obecnych w wybranych typach odpadów - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o źródłach i sposobach powstawania różnych typów odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw prawnych gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów fizykochemicznych i biochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów i rozumie rolę tych procesów w oddziaływaniu odpadów na środowisko + - + - - - - - - - -
M_W005 Rozumie procesy migracji i związane z nimi sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz zna metody zapobiegające tym zjawiskom + - + - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę na temat składu i właściwości fizykochemicznych odpadów mineralnych powstających w Polsce oraz bieżących i potencjalnych możliwości ich wykorzystania + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Geneza, charakterystyka i możliwości wykorzystania odpadów powstających w różnych gałęziach przemysłu (odpady powstające w górnictwie, hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym i energetyce, odpady komunalne). Skład fazowy i chemiczny, metody badań.
2. Klasyfikacja odpadów, odpady niebezpieczne.
3. Sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.
4. Procesy fizykochemiczne i biochemiczne zachodzące na składowiskach odpadów.
5. Sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz przegląd metod zapobiegających tym zjawiskom.

Laboratory classes:

Wnioskowanie o wybranych cechach i właściwościach odpadów oraz ich składzie fazowym i chemicznym na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Wykonanie eksperymentów laboratoryjnych dokumentujących przebieg procesów fizykochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów. Badania laboratoryjne w zakresie metod immobilizacji toksycznych pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych występujących w odpadach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,6 × ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,4 × ocena z kolokwium z wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka.
Gonet A. (red.) 2006. Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania. Wyd. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków (praca zbiorowa).
Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniw. Przyrod. We Wrocławiu.
G.W. vanLoon., S.J. Duffy. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.
T. Ratajczak, B. Strzelska-Smakowska, 2007: „Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców
w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego).
Poradnik metodyczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Warszawa.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bożęcki P., Rzepa G. 2010. Wstępne wyniki badań mineralogiczno-hydrogeochemicznych prowadzonych w rejonie zlikwidowanej Kopalni Węgla Brunatnego „Przyjaźń Narodów” szyb „Babina” w rejonie Łęknicy
(SW Polska). Górnictwo Odkrywkowe, 51,2, 66-69.
górnictwie i geologii. Ofic. Wyd. PWr., Wrocław: 113–121
Bożęcki P., Rzepa G., 2012. Możliwości wykorzystania kopalin towarzyszących z wybranych złóż
surowców skalnych Polski jako komponentów do budowy przesłon hydroizolacyjnych, Górnictwo
Odkrywkowe 53, 1–2: 104–108.
Ratajczak T., Strzelska-Smakowska B., Bazarnik J., Korona W., Krzak M., Rzepa G., Semyrka R., Stolarski
S., Szydłak T.. Wisła E., 2007 – Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach
antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego) – Poradnik
metodyczny. Warszawa: 51 pp.
Ratajczak T., Rzepa G., 2011. Lokalne kopaliny mineralne a możliwości ich wykorzystania w ochronie
środowiska (na przykładzie mazurskich rud darniowych). Inżynieria Ekologiczna 27: 161–169.
Rzepa G., Olkiewicz S., & Ratajczak T., 2004. Skład mineralny i chemiczny przereagowanych rud
darniowych w kontekście uciążliwości dla środowiska naturalnego. Gosp. Sur. Miner. 20, 2: 111–126.
Rzepa G.,Bożęcki P., 2007. Mineral composition of AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau
Arch, Western Poland). Min. Polon. Sp. Pap. 31: 243–246.
Rzepa G., Bajda T., Ratajczak T. 2009. Utilization of bog iron ores as sorbents of heavy metals. Journal of
Hazardous Materials, 162: 1007–1013.
Rzepka P., Bożęcki P., Manecki M., Rzepa G., Bajda T., 2013. The results of multistage liming and
lacustrine chalk application in AMD water reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland.
Geology, Geophysics and Environment, 38, 4: 527–528.
Rzepka P., Walder I.F., Aagaard P., Bożęcki P., Rzepa G., 2014. Sub-sea tailings deposition modeling.
Geology, Geophysics and Environment 40, 1: 123–124.

Additional information:

None