Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mineral waste raw materials
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-208-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bożęcki Piotr (pbozecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych). OS2A_K05 Examination,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi określić przydatność podstawowych odmian mineralnych surowców odpadowych do wykorzystania w przemyśle, ochronie środowiska, rolnictwie. OS2A_U22 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne. OS2A_W08 Examination,
Test
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych i charakterystyki mineralogicznej krajowych mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: kopalnych paliw stałych, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych. OS2A_W08 Examination,
Test
M_W003 Student zna metodykę badawczą mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań. OS2A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych). + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić przydatność podstawowych odmian mineralnych surowców odpadowych do wykorzystania w przemyśle, ochronie środowiska, rolnictwie. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych i charakterystyki mineralogicznej krajowych mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: kopalnych paliw stałych, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metodykę badawczą mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY
1. Mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne – definicje, klasyfikacja. Stan rozpoznania, udokumentowania i wykorzystania mineralnych surowców odpadowych oraz kopalin towarzyszących w Polsce. (2h)
2. Metodyka badań mineralnych surowców odpadowych w określaniu jakości. Możliwości zagospodarowania odpadów mineralnych i kopalin towarzyszących w poszczególnych gałęziach przemysłu, ochronie środowiska i rolnictwie. Wymagania jakościowe (2h)
3. Mineralne surowce odpadowe i kopaliny towarzyszące związane z górnictwem i przeróbką kopalnych paliw stałych, rud Cu, Fe, Zn i Pb, S surowców skalnych i ceramicznych – skład mineralny i chemiczny, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (4h)
4. Mineralne surowce odpadowe powstające podczas energetycznego wykorzystania kopalnych paliw stałych i oczyszczania gazów elektrownianych – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
5. Kopaliny i pierwiastki towarzyszące oraz mineralne surowce odpadowe powstające podczas eksploatacji i wzbogacania rud Cu – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
6. Kopaliny i pierwiastki towarzyszące oraz mineralne surowce odpadowe powstające podczas eksploatacji i flotacji rud Zn i Pb – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
7. Zasady racjonalnej gospodarki odpadami – uwarunkowania ekonomiczne, aktualny stan prawny w Polsce i krajach UE. (1h)

Auditorium classes:

ĆWICZENIA
1. Charakterystyka odpadów powstających w czasie energetycznego wykorzystania węgla. (2h)
2. Substancja mineralna węgla, transformacje minerałów podczas procesu spalania. (2h)
3. Skład fazowy i chemiczny odpadów paleniskowych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. (3h)
4. Właściwości fizykochemiczne odpadów paleniskowych: pH, uziarnienie, właściwości buforowe, wymywalność względem niektórych kationów i anionów (3h).
5. Możliwości wykorzystania popiołów lotnych w przemyśle, ochronie środowiska i rolnictwie – kryteria jakości, interpretacja wyników badań fazowych i chemicznych. (3h)
6. Prezentacja sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium zaliczeniowe. (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

1. Znajomość podstawowych metod badań minerałów i skał.
2. Znajomość składu mineralnego skał skorupy ziemskiej.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Galos (red.) 2009: Mineralne surowce odpadowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
2. Cz. Rosik-Dulewska, 2006: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. T. Ratajczak, 1998: „Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim. Stan aktualny
i możliwości zagospodarowania”. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
4. T. Ratajczak, B. Strzelska-Smakowska, 2007: „Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców
w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego). Poradnik metodyczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Warszawa.
5. T. Ratajczak (red), 1999: „Masy popiołowo mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym”. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – prace specjalne, zesz. 13.
6. A. Paulo (red), 1995: „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych”. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None