Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Natural methods of the environmental assessment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-209-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska OS2A_K07, OS2A_K02 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Student umie zaobserwować skutki oddziaływania antropogenicznego na ekosytemy leśne OS2A_U09, OS2A_U16 Presentation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych OS2A_W09, OS2A_W06, OS2A_W05 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna objawy uszkodzenia ekosystemów w wyniku oddziaływania różnych czynników antropogenicznych OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05, OS2A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie zaobserwować skutki oddziaływania antropogenicznego na ekosytemy leśne - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna objawy uszkodzenia ekosystemów w wyniku oddziaływania różnych czynników antropogenicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Praktyczne zapoznanie z zasadami funkcjonowania ekosystemów i rozpoznawanie oznak wpływu czynników antropogenicznych. Obserwacja reprezentatywnych gatun-ków roślin i ich stopnia wykształcenia jako wskaźników stanu środowiska. Obserwa-cja populacji prostych organizmów żywych w aspekcie odporności gatunkowej na oddziaływanie czynników antropogenicznych. Przykładowe obserwacje wybranych gatunków. Obserwacja malakofauny i badania wybranych osobników. Wykształcenie przyrodniczego sposobu obserwacji środowiska i rejestracji symptomów zmian spo-wodowanych przez czynniki zewnętrzne. Bioindykatory jako biologiczne receptory zmian stanu otaczającego środowiska.
Zasady oceny stanu środowiska na podstawie obserwacji zmian przyrodniczych.
Założenia do opracowania wizualnej oceny stanu środowiska w wyłącznie w oparciu o obserwacje wizualne i liczebność typowych przedstawicieli flory i fauny.

Project classes:

Zasady oceny stanu środowiska na podstawie obserwacji zmian przyrodniczych wykonanych w czasie wizji terenowych. Praktyczne zapoznanie z popularnymi przedstawicielami gatunków flory i fauny występujących w okolicy Krakowa.
Wykonanie samodzielnych opracowań (pisemne i w formie prezentacji audiowizualnej) n/t wizualnej oceny stanu środowiska w oparciu o obserwacje i proste, terenowe testy dla terenu nieskażonego a także rejestrację występujących tam rozpoznanych przedstawicieli flory i fauny.
W taki sam sposób zostaje wykonane opracowanie porównanwcze dla terenu podlegającego silnej antropopresji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in fieldworks 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie – średnia ocen poszczególnych zadan
Ocena końcowa równa ocenie z zaliczenia w wyjątkowych przypadkach wyróżniających wyników opracowań może być podwyższona o 0,5

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie stroju do prac w terenie, środków rejestracji fotograficznej lub filmowej,umiejętności w zakresie montażu materiałów audiowizulnych do prezentacji

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki z zakresu botaniki, entomologii i zoologi dowolnych autorów, klucze do oznaczania roślin, owadów i drobnej fauny leśnej
Materiały własne opracowane w ogrodzie botanicznym, muzeum Zoologii Uj, muzeum przyrodniczym itp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Tarkowski J. (1995) – Skażenia gleb w Krakowie – Skutki ekologiczne. Problemy ekologiczne Krakowa, z.18, s.15-16. PKE, wyd w kraju “A”

Additional information:

Przedmiot w większości wymiaru czasowego realizowany w warunkach terenowych – zajęcia końcowe w salach wyposażonych w środki audiowizualne dla prezentacji wyników uzyskanych przez poszczególne zespoły