Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social psychology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-211-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 - Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. OS2A_K09 Presentation
Skills
M_U001 - Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej, OS2A_U10 Participation in a discussion
M_U002 - Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego OS2A_U11 Presentation
Knowledge
M_W001 - Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych OS2A_W19 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 - Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 - Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej, - - - - + - - - - - -
M_U002 - Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 - Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

1. Rola psychologii społecznej w wyjaśnianiu zjawisk świata społecznego i rozumieniu zachowań ludzi. Psychologia eksperymentalna a psychologia popularna (zdroworozsądkowa). Wprowadzenie do psychologii społecznej [2 godz.]
2. Jak myślimy o świecie społecznym i postrzegamy innych. Schematy, skrypty, heurystyki [2 godz.]
3. Jak wyjaśniamy zachowania innych i swoje [2 godz.]
4. Postawy i ich zmiana [2 godz.]
5. Skąd się biorą uprzedzenia i jak walczyć z dyskryminacją? [2 godz.]
6. Przejawy wpływu społecznego [4 godz.]
7. Techniki manipulacji i ochrona przed wpływem innych [2 godz.]
8. Czy rodzimy się agresywni? [2 godz.]
9. Prospołeczność, czyli o motywach pomagania innym [2 godz]
10. Kto jest atrakcyjny i dlaczego [2 godz.]
11. Autoprezentacja – manipulacja czy sztuka wywierania wrażenia na innych? [2 godz.]
12. Grupa – dynamika, rozwój, procesy [2 godz.]
13. Podsumowanie zajęć 2

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in conversation seminars 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

a) Opracowanie w parach wybranej lektury, omówienie jej na zajęciach i przygotowanie prezentacji.
b) Przygotowywanie się do zajęć poprzez przeczytanie lektury i aktywny udział w zajęciach.

Uwaga!
W sytuacji, kiedy grupa nie będzie przygotowana do zajęć konwersatoryjnych, prowadzących zastrzega sobie przeprowadzanie każdorazowo przed zajęciami tzw. „wejściówek” oraz na zaliczenie zajęć przeprowadzenie kolokwium ze znajomości lektury.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wojciszke B., 2012, Psychologia społeczna, Warszawa: WN Scholar, rozdz. Poznanie społeczne, ss. 72-74, 89-94; rozdz. Spostrzeganie osób, ss. 134-140; rozdz. Postawy, ss. 200-208, 213-224; rozdz. Stosunki międzygrupowe, ss. 475-476, 480, 483-484, 492-493; rozdz. Wpływ społeczny, ss. 276-290; rozdz. Wpływ społeczny, ss. 290-297; rozdz. Agresja, ss. 375-392; rozdz. Prospołeczność, ss. 350-362; rozdz. Atrakcyjność, ss. 312-321; rozdz. Grupa społeczna, ss. 450-545,464-472;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Grzegorz Ptaszek, 2014, Medialna wielozadaniowość (media multitasking) w świetle badań psychologicznych, [w:] Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 87-102.
2. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 252.
3. Grzegorz Ptaszek, 2013, Psychologia mediów – historia, obszar badań, perspektywy [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. nauk., A. Ogonowska, G. Ptaszek. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 13-33.

Additional information:

None