Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protected areas in Poland
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-302-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_U10, OS2A_U03 Test,
Project
M_U002 Zna przykłady polskich obszarów chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U09 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe elementy ochrony przyrody OS2A_W07, OS2A_W19 Test
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony przyrody OS2A_W19, OS2A_W20 Test
M_W003 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych OS2A_W01, OS2A_W04 Test
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze OS2A_U11, OS2A_W01, OS2A_W08 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
M_U002 Zna przykłady polskich obszarów chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe elementy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Międzynarodowe konwencje ochrony przyrody – historia, dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju. (3h)
2.Waloryzacja obszarów chronionych. (1h)
3.Listy obszarów chronionych o zasięgu światowym. (3h)
4.Listy obszarów chronionych o zasięgu europejskim (3h)
5.Ochrona różnorodności gatunkowej. (2h)
6.Rozwój sieci obszarów chronionych o międzynarodowej randze w Polsce – stan obecny, perspektywy (2h)

Auditorium classes:

1.Prezentacja Polskich rezerwatów biosfery (12h)
2.Prezentacja obszarów z listy RAMSAR (7h)
3.Prezentacja wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce (5h)
4.Obszary planowane i perspektywiczne do wpisu na międzynarodowe listy obiektów chronionych (3h)
5.Transgraniczne obszary chronione (3h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in auditorium classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny z testu (60%) i projektu (40%)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy wiedzy o ochronie przyrody

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Olaczek R. 1994. Problemy ochrony różnorodności biologicznej na poziomie układów ekologicznych. NFOŚ. Warszawa
Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Barniak J., Banaś M. 2015. Wpływ walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny. 4 Sympozjum: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Cedzyna – Rogów, 7- 9.09.2015

Additional information:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe