Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organisation sociology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-303-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Leszczyńska Katarzyna (kaleszcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Kształtuje umiejętność permanentnej edukacji, uzupełniania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz profilowania osobowościowych kompetencji (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). OS2A_K05, OS2A_K01 Test
M_K002 Student po zakończeniu zajęć potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego lub regionalnego są zmienianie przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowujących się do nowoczesnych technologii. Student kształtuje swoje pozatechniczne zachowania zawodowe w zgodzie z etyką biznesu i zrównoważonym rozwojem. OS2A_K04 Test
M_K003 Student potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, firmy, instytucji zatrudniającej go i otoczenia zewnętrznego, tak aby zadania indywidualne, zespołowe oraz założenia strategii rozwoju organizacji zostały zrealizowane. OS2A_K03 Test
M_K004 Student po zakończeniu zajęć ma ukształtowaną świadomość odpowiedzialności za decyzje zawodowe – merytoryczne oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Przedmiot uczy zasad współpracy zespołowej, koordynacji zadaniami zespołowymi i grupowymi jako odmiennymi typami partycypacji - w oparciu o gry menedżerskie. OS2A_K08, OS2A_K02 Test
M_K005 Przedmiot pozwala na wykształcenie takich kompetencji społecznych i indywidualnych jak: pro przedsiębiorcza postawa, myślenie kreatywne i perspektywiczne oraz skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. OS2A_K08 Test
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z wiedzy i znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej - poszukując dokumentów i opracowań fachowych. Kurs przedmiotu pozwala nabyć słuchaczom umiejętności pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji z literatury przedmiotu społeczno – ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł - zasobów informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy pozwoli studentowi na wykorzystanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia rozwiązań problemów zawodowych nie tylko w zakresie „wyuczonych” kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) ale również do praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U09 Test
M_U002 Student nabywa umiejętności zarządzania swoimi kompetencjami twardymi – wiedzą zawodową na potrzeby projektowania i realizacji zadań zawodowych – indywidualnych i zespołowych oraz w roli podwładnego lub na poziomie kadry kierowniczej. Znaczącą umiejętnością kształtowaną w trakcie realizacji przedmiotu jest kwalifikacja do zarządzania zespołem, radzenia sobie typowymi i nietypowymi zadaniami organizacyjnymi, działanie pod presją czasu, asertywność, umiejętność delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowanie i negocjowanie. OS2A_U09 Test
M_U003 Student w trakcie realizowanego kursu uczy się odpowiedzialności edukacyjnej. Student wdraża się do samokształcenia, wzmacniania swoich kompetencji, co pozwala mu na wyrównywaniu szans na rynku pracy. OS2A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Student posiada niezbędną wiedzę na temat zależności pomiędzy procesami społeczno – kulturowymi a gospodarczymi - we współczesnych warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność i przedsiębiorczość. Potrafi stosować terminologię z zakresu zarządzania, organizacjami i strategii personalnych. Słuchacz kursu nabywa wiedzy o kierunku i dynamice zmian społeczno – gospodarczych, o tym co wpływa na kształtowanie się systemów społecznych i struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. OS2A_W01 Test
M_W002 Student przygotowany jest do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań roli zawodowej inżyniera, tzn. z zakresu wiedzy na temat organizacji oraz instytucji ich polityki personalnej. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną i przekrojową dzięki której opisuje i definiuje czym jest organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, charakteryzuje modele i typologie organizacji, wymienia kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi kryteriami dla państw UE. Po zakończeniu kursu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu makro i mikro poziomu zagadnień w odniesieniu do procesów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach o różnej wielkości w sektorach gospodarki tradycyjnej, innowacyjnej i technologicznych produktów i usług. Student rozpoznaje zasady kształtowania polityki personalnej - doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, wymagań kompetencyjnych, adaptacji pracownika i systemu motywacji. Słuchacz przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o kompetencjach twardych w obszarze geologii, geofizyki i ukształtowania i ochrony środowiska, geoturystyki. OS2A_W19, OS2A_W14 Test
M_W003 Student charakteryzuje i klasyfikuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Student po zakończeniu kursu przedmiotu nabywa kompetencji twardych z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego jako alternatywnej ścieżki zawodowej. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, form i rodzaju umów zatrudnienia, tworzenia zespołów - wykorzystując przygotowanie akademickie z zakresu geologii, geofizyki i ukształtowania i ochrony środowiska, geoturystyki oraz wiedzę w zakresie nowych technologii. OS2A_W20, OS2A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Kształtuje umiejętność permanentnej edukacji, uzupełniania wiedzy i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, nowe uprawnienia zawodowe) oraz profilowania osobowościowych kompetencji (szkolenia ogólnorozwojowe, uczestnictwo w nowych projektach, praca zespołowa). + - - - - - - - - - -
M_K002 Student po zakończeniu zajęć potrafi ocenić w jakim zakresie warunki społeczne, ekonomiczne i kulturowe środowiska lokalnego lub regionalnego są zmienianie przez działalność podmiotów gospodarczych, dostosowujących się do nowoczesnych technologii. Student kształtuje swoje pozatechniczne zachowania zawodowe w zgodzie z etyką biznesu i zrównoważonym rozwojem. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi określić priorytety związane z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, firmy, instytucji zatrudniającej go i otoczenia zewnętrznego, tak aby zadania indywidualne, zespołowe oraz założenia strategii rozwoju organizacji zostały zrealizowane. + - - - - - - - - - -
M_K004 Student po zakończeniu zajęć ma ukształtowaną świadomość odpowiedzialności za decyzje zawodowe – merytoryczne oraz decyzje wobec podwładnych i współpracowników. Przedmiot uczy zasad współpracy zespołowej, koordynacji zadaniami zespołowymi i grupowymi jako odmiennymi typami partycypacji - w oparciu o gry menedżerskie. + - - - - - - - - - -
M_K005 Przedmiot pozwala na wykształcenie takich kompetencji społecznych i indywidualnych jak: pro przedsiębiorcza postawa, myślenie kreatywne i perspektywiczne oraz skuteczne negocjowanie i skłonność do podejmowania mediacji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi korzystać z wiedzy i znajomości zagadnień merytorycznych – zawodowych, socjologii organizacji i zarządzania, poradników prowadzenia działalności biznesowej - poszukując dokumentów i opracowań fachowych. Kurs przedmiotu pozwala nabyć słuchaczom umiejętności pozyskiwania, analizowania i wykorzystywania informacji z literatury przedmiotu społeczno – ekonomicznej, baz danych projektów, badań faktograficznych, ekspertyz, specyfikacji technicznych, spisu norm (m.in. korzystanie z portali infobrokerskich i źródeł netograficznych), kodeksu pracy i dokumentów prawnych oraz innych źródeł - zasobów informacji na temat ochrony własności intelektualnej. Umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy pozwoli studentowi na wykorzystanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia rozwiązań problemów zawodowych nie tylko w zakresie „wyuczonych” kompetencji twardych (wiedza zawodowa i uprawnienia do wykonywanej pracy) ale również do praktycznego wykonywania zadań, komunikowania się z przełożonymi i współpracownikami. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności zarządzania swoimi kompetencjami twardymi – wiedzą zawodową na potrzeby projektowania i realizacji zadań zawodowych – indywidualnych i zespołowych oraz w roli podwładnego lub na poziomie kadry kierowniczej. Znaczącą umiejętnością kształtowaną w trakcie realizacji przedmiotu jest kwalifikacja do zarządzania zespołem, radzenia sobie typowymi i nietypowymi zadaniami organizacyjnymi, działanie pod presją czasu, asertywność, umiejętność delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowanie i negocjowanie. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student w trakcie realizowanego kursu uczy się odpowiedzialności edukacyjnej. Student wdraża się do samokształcenia, wzmacniania swoich kompetencji, co pozwala mu na wyrównywaniu szans na rynku pracy. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada niezbędną wiedzę na temat zależności pomiędzy procesami społeczno – kulturowymi a gospodarczymi - we współczesnych warunkach zdeterminowanych przez wiedzę, innowacyjność i przedsiębiorczość. Potrafi stosować terminologię z zakresu zarządzania, organizacjami i strategii personalnych. Słuchacz kursu nabywa wiedzy o kierunku i dynamice zmian społeczno – gospodarczych, o tym co wpływa na kształtowanie się systemów społecznych i struktur gospodarczych, pozycji firmy na rynku gospodarczym i pracownika na rynku pracy. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student przygotowany jest do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań roli zawodowej inżyniera, tzn. z zakresu wiedzy na temat organizacji oraz instytucji ich polityki personalnej. Student, który zaliczył przedmiot, posiada niezbedną wiedzę tzw. faktograficzną i przekrojową dzięki której opisuje i definiuje czym jest organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo, charakteryzuje modele i typologie organizacji, wymienia kryteria podziału przedsiębiorstw zgodnie z przyjętymi kryteriami dla państw UE. Po zakończeniu kursu przedmiotu student posiada wiedzę z zakresu makro i mikro poziomu zagadnień w odniesieniu do procesów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach o różnej wielkości w sektorach gospodarki tradycyjnej, innowacyjnej i technologicznych produktów i usług. Student rozpoznaje zasady kształtowania polityki personalnej - doboru, rekrutacji i selekcji pracobiorców, wymagań kompetencyjnych, adaptacji pracownika i systemu motywacji. Słuchacz przygotowany jest do analizy i syntezy kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem inżyniera o kompetencjach twardych w obszarze geologii, geofizyki i ukształtowania i ochrony środowiska, geoturystyki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student charakteryzuje i klasyfikuje formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Student po zakończeniu kursu przedmiotu nabywa kompetencji twardych z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego jako alternatywnej ścieżki zawodowej. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, form i rodzaju umów zatrudnienia, tworzenia zespołów - wykorzystując przygotowanie akademickie z zakresu geologii, geofizyki i ukształtowania i ochrony środowiska, geoturystyki oraz wiedzę w zakresie nowych technologii. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

W 1. Aktywność społeczna i zawodowa – od zachowań indywidualnych do interakcji i działań zespołowych w środowisku pracy. Zachowania, działania, w międzynarodowym środowisku pracy. Menedżerowie międzynarodowi jako nowy wymiar kadry kierowniczej. Controling i marketing personalny
W2. Wartości kultury organizacyjnej. Istota interakcji społecznych, komunikowania wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Zarządzanie zmiana kultury organizacyjnej

W3. Odmienne sposoby zarządzania zasobami kadrowymi w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Typologia organizacji i przedsiębiorstw

W4. Zachowania organizacyjne a zespoły pracownicze. Budowanie zespołów i rola gier menedżerskich

W5. Polityka planowania personelu ze szczególnym uwzględnieniem szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, m.in. metoda portfolio pracowniczego
W6. Projektowanie i organizacja stanowiska pracy i budowanie ról zawodowych. Metody oceny pracownika (m.in.: metody ewaluacyjne i perspektywiczne, opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny, potencjał kreatywności a potencjał efektywności, rozmowa oceniająca, katalog błędów w ocenie pracownika
W7.. Pozyskiwanie pracowników. Dobór i selekcja pracowników. Wprowadzenie pracowników do organizacji. Źródła i formy rekrutacji. E-rekrutacja – wady i zalety. Odejście pracownika z organizacji
W8. Zarządzanie motywatorami finansowymi i pozafinansowymi. Płaca – jej funkcja i struktura (2 godz.)
W.9 Rozwój zasobów kadrowych. Planowanie osobistego rozwoju pracownika. Szkolenia specjalistyczne i ogólne
W.10. Rozwój kadry kierowniczej organizacji. Od zarządzającego do przywódcy – współczesne trendy (2 godz.)
W.11. Budowanie relacji pracowniczych wewnętrznych i kręgu relacji zewnętrznych. Jak umiejętnie komunikować się i negocjować? (2 godz.)
W.12. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu środowiskiem pracy. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy
W.13-14. Jak uruchomić własny biznes, czyli rzecz o własnej przedsiębiorczości i innowacyjności. Szanse i bariery

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym
Punktacja wyników testu:
od 55% = 3.0
od 65% = 3.5
od 75% = 4.0
od 85% = 4.5
od 95% = 5.0

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Aniszewska G. (red.), 2007: Kultura organizacyjna w zarządzaniu. PWE, Warszawa
2. Armstrong M. 2011: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa
3. Borkowska S. (red.), 2004: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków
4. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
5. Bylok F., Robak E., 2009, Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
6. Cieślik J. 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
7. Czarniawska B., 2010: Trochę inna teoria organizacji. Poltext, Warszawa
8. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
9. Glinka B., Kostera M., 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu – Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
10. Jamka B., 2001: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa
11. Listwan T,. 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
12. Kamińska _ Radomska I., 2009, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język komunikacji, Studio Emka, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None