Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparation of M.Sc. thesis
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-306-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania OS2A_K01, OS2A_K05 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie ocenia związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie OS2A_K06, OS2A_K04, OS2A_K09 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie ocenia priorytety służące realizacji zaplanowanego zadania OS2A_K08, OS2A_K03, OS2A_K06, OS2A_K04, OS2A_K09 Diploma thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu Ochrony środowiska wraz z omówieniem uzyskanych wyników OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U17, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U03 Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U03 Diploma thesis
M_U003 Student posiada umiejętność samokształcenia OS2A_U04, OS2A_U07, OS2A_U05, OS2A_U14 Diploma thesis
M_U004 Student umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy dyplomowej wraz z oceną uzyskanych wyników i wnioskami OS2A_U11 Presentation,
Scientific paper
M_U005 Student w czasie realizacji pracy dyplomowej dostrzega złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych oraz oddziaływanie proponowanego sposobu rozwiązania na środowisko naturalne OS2A_U18, OS2A_U19, OS2A_U20 Diploma thesis,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej OS2A_W15 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie ocenia związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - + -
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie ocenia priorytety służące realizacji zaplanowanego zadania - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu Ochrony środowiska wraz z omówieniem uzyskanych wyników - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - - - - - + -
M_U003 Student posiada umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U004 Student umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy dyplomowej wraz z oceną uzyskanych wyników i wnioskami - - - - - - - - - + -
M_U005 Student w czasie realizacji pracy dyplomowej dostrzega złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych oraz oddziaływanie proponowanego sposobu rozwiązania na środowisko naturalne - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Tematem pracy dyplomowej inżynierskiego jest zagadnienie, którego opracowanie potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska. Praca dyplomowa to realizacja i udokumentowanie praktycznego przedsięwzięcia badawczego. Obejmuje ona cel i charakterystykę obszaru badań oraz uzyskane wyniki i wnioski. Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania II i III semestru studiów.
Egzamin dyplomowy II stopnia (magisterski) obejmuje:
a. egzamin magisterski z zakresu Ochrony środowiska
b. złożenie i rejestrację wykonanej pracy dyplomowej
c. prezentację wyników pracy dyplomowej i dyskusję.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 512 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 450 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnią ważoną oceny pracy dyplomowej (z wagą 0,1), oceny egzaminu magisterskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7)

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None