Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental protection policy
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-307-OS-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Assessment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju. OS2A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student ma umiejętność prawidłowej interpretacji zasad polityki ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Presentation
M_U002 Student potrafi wskazać podstawę prawną naruszenia zasad polityki ochrony środowiska. OS2A_U10, OS2A_U09 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska. OS2A_W13, OS2A_W14 Examination
M_W002 Student zna podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska. OS2A_W13, OS2A_W14, OS2A_W11 Test
M_W003 Student zna zasady ekorozwoju. OS2A_W07 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność prawidłowej interpretacji zasad polityki ochrony środowiska. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wskazać podstawę prawną naruszenia zasad polityki ochrony środowiska. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą instrumentów polityki ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady ekorozwoju. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Metody i instrumenty polityki ochrony środowiska
2. Instrumenty ochrony środowiska w gospodarce rynkowej
3. Polityka zrównoważonego rozwoju
4. Polityka ekorozwoju
5. Strategia wdrażania ekorozwoju do polityki ochrony środowiska
6. Regionalizacja polityki ochrony środowiska
7. Polityka gospodarowania środowiskiem
8. Cele i tryb sporządzanie i przyjmowania polityki ekologicznej
9. Realizacja polityki ekologicznej w planach gospodarki odpadami
10. Polityka ochrony środowiska w polityce przestrzennej i instrumenty jej realizacji

Auditorium classes:
Instrumenty polityki ochrony środowiska

1. kryteria opracowywania zróżnicowanych przestrzennie i przedmiotowo standardów imisyjnych,
2) waloryzacja opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszanie standardów środowiskowych przez podmioty gospodarcze,
3) zakazy obrotu towarami nie spełniającymi atestów ekologicznych,
4) zakazy realizacji projektów technicznych oraz budowy i przekazywania do eksploatacji obiektów nie wyposażonych w urządzenia spełniające wymogi ochrony środowiska,
5) sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko w postępowaniu,
6) ochrona terenów zagrożonych lub cennych przyrodniczo poprzez zakazy budowy lub rozbudowy zakładów uciążliwych dla środowiska.
7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zasady udzielania dofinansowania dla inwestycji proekologicznych.
8) Inne preferencje finansowe dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska (odpisy amortyzacyjne, ulgi w podatku dochodowym dla inwestorów oraz producentów urządzeń i aparatury, a także wykonawców robót z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obniżone stopy kredytów inwestycyjnych, zwolnienia z podatku obrotowego przy produkcji maszyn i urządzeń służących ochronie środowiska, zamówienia rządowe na zadania z zakresu badań, wdrożeń, inwestycji oraz produkcji urządzeń służących ochronie środowiska, ulgi podatkowe i preferencje kredytowe dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących surowce wtórne i odpadowe,
9) modyfikacja regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za dopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska, za niedotrzymanie wymogów ochrony środowiska
10) Poprawa stanu nadzoru nad ochroną środowiska

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 17 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 3 h
Participation in auditorium classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, prezentacja referatu przygotowanego w formie posterowej dotyczącego przykładu naruszenia zasad polityki ochrony środowiska
Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska, prawa i ekonomii w ochronie środowiska
Obowiązkowe zaznajomienie się z prawnymi aspektami polityki ochrony środowiska zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

Recommended literature and teaching resources:

Poskrobko B., Górka K., Radecki W., 1995, Ochrona środowiska, Warszawa PWE
Lipiński A., 2001, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska (aktualizowany spis : www.wios.tarnow.pl/n1/tekst/bms.htm)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowa wiedza dotycząca instrumentów polityki ochrony środowiska.
Podstawowe zasady i rodzaje polityki ochrony środowiska
Znajomość zasad ekorozwoju
Interpretacji zasad polityki ochrony środowiska.
Podstawy prawne naruszenia zasad polityki ochrony środowiska
Przyczyny konieczności realizacji polityki ochrony środowiska w celu zapewnienia ekorozwoju
egzamin (test) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące reaktywnej i zintegrowanej polityki ochrony środowiska, zasady subwencjonowania działalności proekologicznej, podstawowe grupy metod ochrony środowiska