Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water Sampling Methodology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-102-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować sieć opróbowania i dobrać metody poboru próbek dostosowane do specyfiki opróbowywanego obiektu i celu prowadzonych badań OS2A_U18, OS2A_W12, OS2A_U04, OS2A_U07, OS2A_U03, OS2A_U08 Project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o czynnikach wpływających na reprezentatywność wyników opróbowania OS2A_W11, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W05, OS2A_U08 Test
M_W002 Zna specyfikę poboru próbek wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód przeznaczonych do spożycia oraz ścieków OS2A_W04, OS2A_W05 Test
M_W003 Zna zasady postępowania w trakcie przygotowania do poboru próbek, utrwalania i transportu próbek OS2A_W12, OS2A_W11, OS2A_W10, OS2A_W14 Test
M_W004 Zna procedury związane z kontrolą i zapewnieniem jakości w trakcie procesu opróbowania OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_W19, OS2A_W13, OS2A_W10, OS2A_U16, OS2A_U08 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować sieć opróbowania i dobrać metody poboru próbek dostosowane do specyfiki opróbowywanego obiektu i celu prowadzonych badań - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę o czynnikach wpływających na reprezentatywność wyników opróbowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę poboru próbek wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód przeznaczonych do spożycia oraz ścieków + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady postępowania w trakcie przygotowania do poboru próbek, utrwalania i transportu próbek + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna procedury związane z kontrolą i zapewnieniem jakości w trakcie procesu opróbowania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Typowe cele poboru próbek wód; Zapewnienie reprezentatywności wyników badań hydrochemicznych; Przepisy i normy regulujące zasady pobierania próbek wód; Projektowanie sieci opróbowania i kampanii poboru próbek; Sprzęt służący do poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych; Dobór i przygotowanie pojemników na próbki wody; Zasady utrwalania i transportu próbek wód; Automatyczne systemy pobierania próbek (1); Opróbowanie „bierne”; Kontrola jakości procesu opróbowania; Pomiary dodatkowe w trakcie pobierania próbek wody; Pobór próbek wody do badań biologicznych; Pobór próbek wody do badań izotopowych; Dokumentowanie wykonanych badań

Practical classes:

projekt opróbowania wód podziemnych na potrzeby monitoringu środowiska, projekt opróbwania systemu zaopatrzenia w wodę

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 14 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% kolokwium, 50% projekty

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeochemia” lub równoważny

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Szczepańska J., Kmiecik E. (1998) Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wydawnictwa AGH, Kraków.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Zuber A., [red.] (2007) Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Normy PN-ISO z grupy 5667: Jakość wody.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adam POSTAWA, Ewa Kmiecik, Katarzyna Wątor, 2010: Rola osoby próbobiorcy w monitoringu jakości wód przeznaczonych do spożycia. The role of a sampler in drinking water quality monitoring. [in:] M. Sozański [red.] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality.

Adam POSTAWA, Stanisław Witczak 2010: Racjonalizacja metodyki monitoringu metali i metaloidów w wodach przeznaczonych do spożycia. Rationalisation of the methodology of monitoring of metals and metalloids in drinking water. [in:] M. Sozański [red.] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality.

Adam POSTAWA [ed.] 2010: Best Practice Guide on Sampling and Monitoring of Metals in Drinking Water. IWA Publishing. London. 130 pp. ISBN: 13: 97781843393832.
Adam POSTAWA, Ewa Kmiecik, Katarzyna Wątor 2012: Metals and related substances in drinking water – from source to the tap : Krakow tap survey 2010. [Aut.:] [In:] Metals and related substances in drinking water : proceedings of the 4th international conference METEAU : Kristianstad, Sweden, October 13–15, 2010 / eds. Prosun Bhattacharya, [et al.]. — London : IWA Publishing — (COST ; action 637). — ISBN 9781780400358, s. 51–227.

Adam POSTAWA: Wpływ metodyki opróbowania na wyniki badań zawartości metali w wodach podziemnych i wodach przeznaczonych do spożycia — The influence of sampling methodology on the results of metals determination in groundwaters and drinking waters. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. — Poznań ; Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa). — ISBN: 978-83-89696-93-2. — S. 349–366.

Additional information:

Brak