Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analytical methods in the water quality studies
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-107-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod analitycznych do badania jakości wód oraz wybrać właściwą metodę OS2A_U07 Project
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniu jakości wód OS2A_W03 Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad doboru metod analitycznych do badania jakości wód w zależności od planowanego celu i zakresu badań OS2A_W07 Project
M_W003 zna podstawowe metody stosowane do badania jakości wód OS2A_W02 Project
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w laboratorium wykonującym badania jakości wód OS2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod analitycznych do badania jakości wód oraz wybrać właściwą metodę + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych metod analitycznych stosowanych w badaniu jakości wód + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad doboru metod analitycznych do badania jakości wód w zależności od planowanego celu i zakresu badań - - + + - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody stosowane do badania jakości wód + - + + - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w laboratorium wykonującym badania jakości wód + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Polskie i unijne przepisy prawne dotyczące monitoringu stanu chemicznego wód i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2)
Metody referencyjne do oceny stanu chemicznego wód i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (1)
Kryteria, które muszą spełniać laboratoria wykonujące badania jakości wód (wymagania PCA) (1)
Wymagania dotyczące poboru próbek wód (1)
Wprowadzenie do metod analitycznych – rodzaje, zakres badań, możliwości, parametry metod analitycznych (dokładność, precyzja, odzysk, granice oznaczalności i wykrywalności, liniowość, niepewność, przydatność metod do określonego zastosowania). (2)
Klasyczne metody badania składu chemicznego wód (2)
Metody instrumentalne badania zawartości składników nieorganicznych (3)
Metody instrumentalne badania zawartości składników organicznych (2)
Interpretacja wyników analiz składu chemicznego wód. (1)

Laboratory classes:

Zagadnienia dotyczące metod analitycznych w monitoringu stanu chemicznego wód i jakości wód przeznaczonych do spożycia w przepisach prawnych (2)
Kontrola i jakość wyników analitycznych (2)
Wprowadzenie do metod analitycznych – rodzaje, zakres badań, możliwości, walidacja metod analitycznych (dokładność, precyzja, odzysk, granice oznaczalności i wykrywalności, liniowość, niepewność, przydatność metod do określonego zastosowania). (2)
Klasyczne metody badania składu chemicznego wód – wymagania, metodyka i zakres badań, parametry metod, zalety metod, wady i ograniczenia. (2)
Metody instrumentalne do badania zawartości składników nieorganicznych i organicznych – wymagania, metodyka i zakres badań, parametry metod, zalety metod, wady i ograniczenia. (4)
Planowanie oraz opracowanie kompleksowej analizy składu chemicznego wód w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz normy unijne (3).

Project classes:

pobór próbek wód powierzchniowych, podziemnych i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, analiza metodami klasycznymi i instrumentalnymi w Laboratorium Hydrogeochemicznym KHGI, opracowanie i interpretacja wyników (5)

Zajęcia w zewnętrznych laboratoriach wykonujących badania składu chemicznego wód (10)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in project classes 11 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Completion of a project 7 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwiów i projektów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr I

Recommended literature and teaching resources:

Polskie i Unijne przepisy dotyczące monitoringu stanu chemicznego wód i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (isap.sejm.gov.pl)
Witczak S., Adamczyk A.F., 1993, 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1 i 2. Biblioteka PIOŚ, Warszawa
Szczepaniak W., – Instrumentalne metody w analizie chemicznej. WNT, Warszawa, 2010
Minczewski A., Marczenko Z. – Chemia analityczna, t. 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011
Szczepańska J., Kmiecik E. – „Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych”. Wydawnictwo AGH. Kraków 2005
Kmiecik E. – „Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych”. Wydawnictwo AGH. Kraków 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak