Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Migracja zanieczyszczeń organicznych w środowisku gruntowo-wodnym
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-108-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS2A_K08, OS2A_K09 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). OS2A_K07, OS2A_K03, OS2A_K05, OS2A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio dobrać sprzęt konieczny do reprezentatywnego opróbowania środowiska gruntowo-wodnego. Potrafi określić metody oznaczania związków organicznych w próbkach ścieków, wód powierzchniowych i wód podziemnych. Umie zinterpretować wyniki oznaczeń zawartości związków organicznych w próbkach ścieków i wód. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U01, OS2A_U05, OS2A_U03, OS2A_U02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
M_U002 Potrafi określić źródła związków organicznych w badanych próbkach wód, w tym w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych. Umie zaproponować adekwatną i skuteczną metodę ograniczenia migracji zanieczyszczeń organicznych i/lub metodę ich usuwania ze środowiska gruntowo-wodnego. OS2A_U09, OS2A_U20, OS2A_U21, OS2A_U08, OS2A_U07 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowaną wiedzę z zakresu hydrogeochemii związków organicznych. Zna główne typy związków organicznych obecnych w środowisku wodnym oraz ogniska zanieczyszczeń z nimi związane. OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05, OS2A_W03 Activity during classes,
Test,
Report
M_W002 Zna reakcje chemiczne i procesy geochemiczne w obrębie środowiska wodnego w których biorą udział związki organiczne. Ma wiedzę w zakresie rodzaju metabolitów związków organicznych powtsających w środowisku gruntowo-wodnym. OS2A_W06, OS2A_W04, OS2A_W05, OS2A_W03, OS2A_W07 Activity during classes,
Test,
Report
M_W003 Zna metody oceny toksyczności związków organicznych dla organizmów żywych. Ma wiedzę w zakresie głównych technik ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami organicznymi, w tym metody usuwania w/w substancji ze ścieków oraz z wód powierzchniowych i podziemnych. OS2A_W12, OS2A_W09, OS2A_W11, OS2A_W10, OS2A_W08 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz nauk pokrewnych oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odpowiednio dobrać sprzęt konieczny do reprezentatywnego opróbowania środowiska gruntowo-wodnego. Potrafi określić metody oznaczania związków organicznych w próbkach ścieków, wód powierzchniowych i wód podziemnych. Umie zinterpretować wyniki oznaczeń zawartości związków organicznych w próbkach ścieków i wód. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić źródła związków organicznych w badanych próbkach wód, w tym w skomplikowanych warunkach hydrogeologicznych. Umie zaproponować adekwatną i skuteczną metodę ograniczenia migracji zanieczyszczeń organicznych i/lub metodę ich usuwania ze środowiska gruntowo-wodnego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową i ugruntowaną wiedzę z zakresu hydrogeochemii związków organicznych. Zna główne typy związków organicznych obecnych w środowisku wodnym oraz ogniska zanieczyszczeń z nimi związane. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna reakcje chemiczne i procesy geochemiczne w obrębie środowiska wodnego w których biorą udział związki organiczne. Ma wiedzę w zakresie rodzaju metabolitów związków organicznych powtsających w środowisku gruntowo-wodnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oceny toksyczności związków organicznych dla organizmów żywych. Ma wiedzę w zakresie głównych technik ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami organicznymi, w tym metody usuwania w/w substancji ze ścieków oraz z wód powierzchniowych i podziemnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Substancje organiczne w środowisku wodnym. Własności fizyko-chemiczne substancji organicznych.
2) Metody analityczne w oznaczaniu zawartości substancji organicznych w wodach powierzchniowych i podziemnych.
3) Potencjalne ogniska zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego związkami organicznymi.
4) Substancje ropopochodne w środowisku gruntowo-wodnym. Formy występowania substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnych.
5) Metody usuwania substancji ropopochodnych ze środowiska gruntowo-wodnego.
6)Pestycydy i składniki pochodzące z ich rozkładu (metabolity) w środowisku gruntowo-wodnym.
7) Związki powierzchniowo czynne (detergenty) w środowisku gruntowo-wodnym.
8) Związki chloroorganiczne w środowisku gruntowo-wodnym.
9) Leki i ich metabolity w środowisku gruntowo-wodnym.
10) Teoretyczne podstawy migracji substancji organicznych w środowisku wodnym.
11) Ocena toksyczności i zagrożeń środowiskowych z tytułu występowania substancji organicznych w środowisku wodnym. Wpływ substancji organicznych i ich metabolitów na organizmy żywe.
12) Metody usuwania substancji organicznych ze środowiska wodnego i/lub ograniczania ich emisji.

Project classes:

1) Identyfikacja związków organicznych występujących w wodach powierzchniowych i podziemnych. Określenie parametrów fizyko-chemicznych związków organicznych.
2) Identyfikacja typowych ognisk zanieczyszczeń środowiska wodnego przez związki organiczne.
3) Określenie form występowania związków organicznych w środowisku. Identyfikacja procesów kształtujących zmiany stężeń związków organicznych.
4) Obliczenia migracji związków organicznych w środowisku gruntowo-wodnym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 27 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in project classes 14 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen z kolokwium zaliczeniowego oraz za projekty.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Barcelo D., 2004 – Emerging Organic Pollutants in Waste Waters and Sludge. Springer.
Reemtsma T., Jekel M., 2006 – Organic Pollutants in the Water Cycle. Wiley-VCH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None