Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sources of water environment pollution
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-109-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym a antropopresją na środowisko wodne. Rozumie, że katalog substancji niebezpiecznych rozszerza się nieustannie. OS2A_K07, OS2A_K01 Test,
Report
M_K002 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny zagrożenia środowiska wodnego ze strony ognisk zanieczyszczeń. OS2A_K04, OS2A_K01 Test,
Report
Skills
M_U001 Zna podstawowe metody zabezpieczeń przed negatywnym wpływem ognisk zanieczyszczeń. OS2A_U03, OS2A_U02 Test,
Report
M_U002 Potrafi interpretować efekt oddziaływania ogniska zanieczyszczenia na wody podziemne na podstawie wyników badań monitoringowych. OS2A_U02, OS2A_U05 Report
M_U003 Potrafi opracować możliwy do realizacji program przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska wód podziemnych i oszacować koszty działań naprawczych. OS2A_U06, OS2A_U07, OS2A_U03 Report
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych ognisk zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz niebezpiecznych substancji przez nie emitowanych. OS2A_W03, OS2A_W01 Test
M_W002 Zna czynniki i uwarunkowania decydujące o rodzaju i ilości emitowanego zanieczyszczenia. Rozumie związki pomiędzy różnymi formami zagospodarowania przestrzennego a powstawaniem ognisk zanieczyszczeń. OS2A_W02, OS2A_W04 Test
M_W003 Zna techniki monitoringowe i metody badawcze stosowane do oceny wpływu ognisk zanieczyszczeń na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Wie, jakie przepisy prawne regulują ocenę zagrożenia jakości. OS2A_W03, OS2A_W02, OS2A_W05 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym a antropopresją na środowisko wodne. Rozumie, że katalog substancji niebezpiecznych rozszerza się nieustannie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny zagrożenia środowiska wodnego ze strony ognisk zanieczyszczeń. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna podstawowe metody zabezpieczeń przed negatywnym wpływem ognisk zanieczyszczeń. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować efekt oddziaływania ogniska zanieczyszczenia na wody podziemne na podstawie wyników badań monitoringowych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować możliwy do realizacji program przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska wód podziemnych i oszacować koszty działań naprawczych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych ognisk zanieczyszczeń środowiska wodnego oraz niebezpiecznych substancji przez nie emitowanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna czynniki i uwarunkowania decydujące o rodzaju i ilości emitowanego zanieczyszczenia. Rozumie związki pomiędzy różnymi formami zagospodarowania przestrzennego a powstawaniem ognisk zanieczyszczeń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna techniki monitoringowe i metody badawcze stosowane do oceny wpływu ognisk zanieczyszczeń na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Wie, jakie przepisy prawne regulują ocenę zagrożenia jakości. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicje i klasyfikacje ognisk zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Zanieczyszczenia azotowe. Dyrektywa azotanowa. Strefy narażone na wymycie azotanów pochodzenia rolniczego. Fosforany i ich główne drogi migracji do środowiska wodnego. Pestycydy. Dyrektywa UE dotycząca środków ochrony roślin. Uproszczona metodyka oceny zagrożenia ze strony SOR.
Ogniska zanieczyszczeń terenów zurbanizowanych. Zagrożenia ze strony nieuregulowanej gospodarki ściekowej, składowisk odpadów, wylewisk ścieków. Nowe wskaźniki zanieczyszczeń antropogenicznych: środki hormonalne, popularne leki, używki.
Imisje z atmosfery i ich wpływ na środowisko wodne.
Ogniska zanieczyszczeń związane z eksploatacją kopalin. Składowiska odpadów górniczych, zbiorniki poflotacyjne, problem wtórnych ognisk zanieczyszczeń. Zagrożenia wynikające z likwidacji zakładów górniczych. Problem podziemnego składowania odpadów.
Ogniska zanieczyszczeń organicznych. Problemy zanieczyszczenia środowiska wodnego substancjami ropopochodnymi. Uproszczona metodyka oceny zagrożenia ze strony węglowodorów aromatycznych.
Przykłady przeciwdziałania emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego ze strony konkretnych ognisk zanieczyszczeń.

Project classes:

Wyznaczenie strefy narażonej na wymycie azotanów pochodzenia rolniczego.
Ocena wielkości ładunku azotu ze ścieków hodowlanych.
Ocena zagrożenia ze strony wybranego SOR.
Przybliżona ocena zagrożenia jakości wód benzenem.
Opracowanie programu zabezpieczenia wybranego ogniska zanieczyszczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 13 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 9 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (50%), ocena z ćwiczeń (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Kleczkowski A.S. i in., 1990 – Ochrona wód podziemnych w Polsce. Stan i kierunki badań. Publikacje CPBP 04.10. z.56. Wyd. AGH Kraków
Kleczkowski A.S.(red.) 1984 – Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa
Żurek A. 2002 – Azotany w wodach podziemnych. Biuletyn PIG , 400, s.115-141
Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 372, Tom 49, 27 grudnia 2006
Guidance Document 15, 2007 – Guidance on Groundwater Monitoring. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 52p
Guidance Document 16, 2007 – Guidance on Groundwater in Drinking Water Protected Areas. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 36p
Guidance Document 18, 2009 – Guidance on groundwater status and trend assessment. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg, 84p
Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania . Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ, Warszawa,
Dyrektywa Rady UE 91/414/EWG z 15 lipca 1991 o wprowadzaniu na rynek środków ochrony roślin. Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej L230: 1–32.
Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. ŻUREK A., KASPRZAK A., MOTYKA J., 2013 – Sezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie Krakowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. s. 693–699
2. MALINA G., WACHNIEW P., ŻUREK A., BAR D., MICHALCZYK T., ZIĘBA D., KANIA J., RÓŻAŃSKI K., WITCZAK S., 2015 – Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego dostarczonych do Bałtyku przez wody podziemne i powierzchniowe : projekt Soils2Sea. W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, s. 213-224.
3. ŻUREK A, CZOP M., MOTYKA J., 2010 – Azotany w wodach jurajskiego piętra wodonośnego w rejonie Olkusza. Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. t. 36 z. 1, s. 109–134.
4. ŻUREK A., 2008 – Możliwości wykorzystania wybranych modeli bilansowych z projektu EUROHARP do oceny poziomu wymycia azotanów w warunkach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 431 s. 305–317.
5. ŻUREK A., 2007 – Ocena wpływu obszarowych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych na podstawie obserwacji w źródłach. W: Źródła Polski : wybrane problemy krenologiczne / pod red. Pawła Jokiela, Piotra Moniewskiego, Macieja Ziułkiewicza ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. — Łódź; s. 300–311.
6. ŻUREK A., 2006 – Ocena poziomu wymycia azotanów do wód podziemnych na przykładzie małych zlewni rolniczych z pogranicza Karpat. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. t. 80 nr 11 s. 82–84, 87.
7. ŻUREK A., 2002 – Azotany w wodach podziemnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 400 s. 115–141.

Additional information:

Brak