Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Water protection - fieldwork
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-110-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS2A_K09 Report
Knowledge
M_W002 Zna praktyczne problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem, jak i planowaną likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem odpadów paleniskowych, a także sposoby ich rozwiązywania OS2A_W04, OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_W21 Report on completion of a practical placement
M_W003 Zna zasady doboru technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne. Zna kryteria stosowania odpowiednie i doboru sprzętu wykorzystywanego w tym celu. OS2A_W04, OS2A_W03, OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_W19, OS2A_W21, OS2A_W14 Report on completion of a practical placement
M_W004 Zna praktyczne sposoby przeciwdziałania negatywnym wpływom eksploatacji odkrywkowej węgla na środowisko, a szczególnie na środowisko wodno-gruntowe OS2A_W04, OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_W19, OS2A_W21 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W002 Zna praktyczne problemy zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem, jak i planowaną likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego; wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu oraz składowaniem odpadów paleniskowych, a także sposoby ich rozwiązywania - - - - - - - + - - -
M_W003 Zna zasady doboru technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne. Zna kryteria stosowania odpowiednie i doboru sprzętu wykorzystywanego w tym celu. - - - - - - - + - - -
M_W004 Zna praktyczne sposoby przeciwdziałania negatywnym wpływom eksploatacji odkrywkowej węgla na środowisko, a szczególnie na środowisko wodno-gruntowe - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

1. Praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situ, metoda ex situ, metoda selektywnej remediacji (SRM), bariera (ekran) ochronny, stacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Zapoznanie się ze sprzętem używanym w technologiach remediacji, na podstawie doświadczeń praktycznych firmy Hydrogeotechnika, Kielce.

2. Praktyczne metody rozwiązania problemów zagrożeń środowiska wodno-gruntowego związanych z wydobyciem i planowaną likwidacją eksploatacji złoża węgla brunatnego, wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu, składowaniem odpadów wydobywczych i paleniskowych (produktów spalania węgla – popiół, żużel), na podstawie doświadczeń praktycznych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie ze sprawozdania z zajęć terenowych.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wszystkich zajęciach terenowych przewidzianych programem jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., i inni (2013) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Normy PN-ISO z grupy 5667
Malina G. – Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. PZiTS, Poznań, 2011
Malina G. (red.) – Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych PZiTS Poznań, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Duda R., 2014 – The influence of drainage wells barrier on reducing the amount of major contaminants migrating from a very large mine tailings disposal site. Archives of Environmental Protection, 40(4):87–99. DOI: 10.2478/aep-2014-0041
2. Duda R., Paszkiewicz M., Stach-Kalarus M., Szczepańska J., Szczepański A., Witczak S., Zdechlik R., 2006 – Wody podziemne i ich współdziałanie z wodami powierzchniowymi. [w:] Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych [red.] E. Nachlik, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Ser. Inżynieria Środowiska, Monografia nr 340, p.108-166

Additional information:

Obecność na wszystkich zajęciach terenowych przewidzianych programem jest obowiązkowa.
Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Zasada zaliczenia przedmiotu:
a) podstawowym terminem uzyskania zaliczenia są ostatnie zajęcia w danym semestrze wg planu studiów,
b) pozytywnie zaliczone sprawozdanie wykonywane w ramach przedmiotu,