Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Graduation practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-111-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Woźniak Henryk (hwozniak@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; określa priorytety zadania i w sposób przedsiębiorczy je realizuje OS2A_K08, OS2A_K05, OS2A_K03, OS2A_K06 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska OS2A_U04, OS2A_U17, OS2A_U22, OS2A_U16, OS2A_U07, OS2A_U03 Diploma thesis,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska OS2A_U17, OS2A_U22, OS2A_U21, OS2A_U16, OS2A_U03 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych działach ochrony środowiska OS2A_W18, OS2A_W21, OS2A_W17 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; określa priorytety zadania i w sposób przedsiębiorczy je realizuje - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w różnych działach ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, obozów naukowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach
przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru, których zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem Ochrona środowiska oraz wybraną przez dyplomanta specjalnością studiów. Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej.
Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy dyplomowej i umożliwić zebranie w sposób naukowy danych badawczych wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką
tematu pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Prerequisites and additional requirements:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None