Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pierwiastki śladowe w środowisku wodnym
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-202-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wykonać pobór próbek wody i wykonać oznaczenia zawartości pospolitych pierwiastków śladowych OS2A_W09, OS2A_U20, OS2A_U21, OS2A_U16, OS2A_W10 Report
Knowledge
M_W001 Zna specjalistyczne słownictwo i potrafi stosować je w praktyce OS2A_W07 Examination
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o formowaniu składu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych w warunkach naturalnych i antropogenicznie przeobrażonych OS2A_W01 Examination
M_W003 Ma wiedzę na temat pochodzenia i form występowania pierwiastków śladowych w wodach podziemnych i powierzchniowych OS2A_W05, OS2A_W04 Examination
M_W004 Zna metody badania zawartości pierwiastków śladowych w wodzie OS2A_W07, OS2A_W08 Examination
M_W005 Ma wiedzę na temat oddziaływania pierwiastków śladowych na organizmy żywe OS2A_W06 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i wykonać pobór próbek wody i wykonać oznaczenia zawartości pospolitych pierwiastków śladowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna specjalistyczne słownictwo i potrafi stosować je w praktyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma pogłębioną wiedzę o formowaniu składu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych w warunkach naturalnych i antropogenicznie przeobrażonych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat pochodzenia i form występowania pierwiastków śladowych w wodach podziemnych i powierzchniowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody badania zawartości pierwiastków śladowych w wodzie + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma wiedzę na temat oddziaływania pierwiastków śladowych na organizmy żywe + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Formowanie składu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (1). Klasyfikacje składników wód (1). Pochodzenie i migracja pierwiastków śladowych (4). Rola pierwiastków śladowych w metabolizmie roślin (2). Oddziaływanie pierwiastków śladowych na organizm człowieka: pierwiastki toksyczne, pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (8). Skutki niedoboru i nadmiaru pierwiastków śladowych w organizmie człowieka (10). Metody badania zawartości pierwiastków śladowych w wodzie, roślinach i tkankach zwierzęcych (2). Optymalny skład chemiczny wody spożywanej przez człowieka (2).

Laboratory classes:

Metodyka pobierania próbek organicznych do badań zawartości pierwiastków śladowych (2). Metodyka poboru, utrwalania i transportu próbek wody do badań zawartości pierwiastków śladowych (2). Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych metodami analitycznymi (4). Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych metodami instrumentalnymi (4). Pomiary pośrednie zawartości pierwiastków śladowych (3).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

25% zaliczenie ćwiczeń, 75% egzamin

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot „Hydrogeochemia” lub równoważny

Recommended literature and teaching resources:

Macioszczyk A., Dobrzyński D. (2002) Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B. (1990) Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa.
Witczak S., Adamczyk A. (1995) Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.
Selinus O et al. (2005) Essentials of Medical Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. Elsevier, Academic Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak