Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrogeochemia wód zanieczyszczonych
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-203-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i hydrogeochemii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). OS2A_K08, OS2A_K03, OS2A_K04, OS2A_K02, OS2A_K01 Activity during classes,
Oral answer
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS2A_K07, OS2A_K06, OS2A_K04, OS2A_K09 Activity during classes,
Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować, wykonac i zintepretować badania hydrogeochemiczne dla potrzeb oceny wpływu zanieczyszczonych wód na wybrane komponenty środowiska. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U01, OS2A_U07, OS2A_U03 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_U002 Posiada umiejetności krytycznej analizy uzyskanych wyników badawczych oraz odpowiedniej modyfikacji stsosowanych metod badań dla potrzeb maksymalizacji uzyskiwanych inforacji. Potrafi w wiarygodny i przekonujacy spsoób zaprezntować wyniki badań, główne wnioski oraz zaproponować metody naprawcze. OS2A_U12, OS2A_U17, OS2A_U11, OS2A_U13, OS2A_U20, OS2A_U16 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień związanych z hydrogeochemią w tym w szczegółności z geochemii, mineralogii i biochemii. Zna specyfike głównych rodzajów działaności przemysłowej. OS2A_W04, OS2A_W05, OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W002 Ma pogłebioną wiedzę w zakresie aktualnych technik i narzędzi stosowanych w zakresie oceny wpływu wód zanieczyszczonych na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania niekorzystnym skutkom tego typu oddziaływań. OS2A_W09, OS2A_W07, OS2A_W08 Test,
Oral answer,
Scientific paper
M_W003 Ma szczegółową i pogłebiona wiedzę w zakresie projektowania oraz finasowania projektów remediacji srodowiska gruntowo-wodnego. Zna zasady wykorzystywania badań naukowych w projektach remediacyjnych. OS2A_W18, OS2A_W15, OS2A_W17, OS2A_W16, OS2A_W13 Oral answer,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii i hydrogeochemii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować, wykonac i zintepretować badania hydrogeochemiczne dla potrzeb oceny wpływu zanieczyszczonych wód na wybrane komponenty środowiska. - - - - - - + - - - -
M_U002 Posiada umiejetności krytycznej analizy uzyskanych wyników badawczych oraz odpowiedniej modyfikacji stsosowanych metod badań dla potrzeb maksymalizacji uzyskiwanych inforacji. Potrafi w wiarygodny i przekonujacy spsoób zaprezntować wyniki badań, główne wnioski oraz zaproponować metody naprawcze. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień związanych z hydrogeochemią w tym w szczegółności z geochemii, mineralogii i biochemii. Zna specyfike głównych rodzajów działaności przemysłowej. + - - - - - + - - - -
M_W002 Ma pogłebioną wiedzę w zakresie aktualnych technik i narzędzi stosowanych w zakresie oceny wpływu wód zanieczyszczonych na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania niekorzystnym skutkom tego typu oddziaływań. + - - - - - + - - - -
M_W003 Ma szczegółową i pogłebiona wiedzę w zakresie projektowania oraz finasowania projektów remediacji srodowiska gruntowo-wodnego. Zna zasady wykorzystywania badań naukowych w projektach remediacyjnych. + - - - - - + - - - -
Module content
Lectures:

1) Podstawowe pojęcia z zakresu hydrogeochemii oraz składu chemicznego wód podziemnych.
2) Zagrożenia środowiska wodnego przez działaność człowieka. Zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych.
3) Skład chemiczny wód kopalnianych w zakładach górniczych eksploatujacych surowce mineralne – przykłady z Polski i ze świata.
4) Skład chemiczny wód technologicznych i ścieków z różnych gałęzi działalności przemysłowej.
5) Skład chemiczny odcieków ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.
6) Procesy hydrogeochemiczne kształtujące skład chemiczny wód zanieczyszczonych.
7) Możliwości zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed wpływem wód zanieczyszczonych.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in laboratory classes 28 h
Participation in lectures 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny za wystąpienie/prezntację

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Wilk Z. (red.) – Hydrogeologia i problemy wodne górnictwa polskich złóż kopalin. Wyd. AGH. Tom 1-3.
Wilk Z., Nałęcki T., 1990 – Wpływ działalności górnictwa na środowisko wodne w Polsce. Wyd. SGGW-AR. Warszawa.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A., 2007 – Podstawy geochemii środowiska. Wyd. Nauk-Techn., Warszawa.
Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2007 – Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak