Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GIS for water management and water protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-206-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kania Jarosław (jkania@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zastosować pakiet ArcGIS w ocenie wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie OS2A_K02, OS2A_U24, OS2A_U17, OS2A_U16 Activity during classes,
Project
M_U002 Potrafi dokonać wizualizacji wyników modelowania hydrogeologicznego w pakiecie ArcGIS OS2A_K02, OS2A_U24, OS2A_U17 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o bazach danych przestrzennych i formatach danych OS2A_W18 Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych OS2A_W18 Test
M_W003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych OS2A_W18 Test
M_W004 Ma podstawową wiedzę nt. dyrektywy INSPIRE OS2A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zastosować pakiet ArcGIS w ocenie wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wizualizacji wyników modelowania hydrogeologicznego w pakiecie ArcGIS - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę o bazach danych przestrzennych i formatach danych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o analizach przestrzennych i analizach atrybutowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcie topologii i jej znaczenie dla analizy danych + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę nt. dyrektywy INSPIRE + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka pakietu ArcGIS. Bazy danych przestrzennych, formaty danych, odwzorowania danych przestrzennych. Tworzenie nowych warstw, edycja i aktualizacja. Analizy przestrzenne danych wektorowych i gridowych, analizy atrybutowe. Definicja topologii, tworzenie i naprawa topologii, analiza danych topologicznych. Dyrektywa INSPIRE: założenia dyrektywy i jej aneksy, ustawodawstwo krajowe w zakresie INSPIRE (Ustawa IIP). Standardy danych i usług sieciowych o charakterze interoperacyjnym.

Practical classes:

Zastosowanie pakietu ArcGIS w ocenie wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie. Wizualizacja wyników modelowania hydrogeologicznego w pakiecie ArcGIS. Tworzenie kompozycji mapowych, legendy itp.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in practical classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 12 h
Completion of a project 34 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium z wykładów (50%), ocena z projektów (40%), ocena z aktywności na zajęciach (10%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006, GIS Teoria i praktyka. PWN Warszawa.
Urbański J., 2008, GIS w badaniach przyrodniczych. WUG Gdańsk.
ArcGIS Help.
Duda R., Witczak S., Żurek A., 2011, Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000. Metodyka i objaśnienia tekstowe. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków.
Witczak S., red., 2011, Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1:500 000. Plansza 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kania J., Oszczypko N., Witczak S., 2009, Wielowarstwowy regionalny model rejonu Muszyny zintegrowany w systemie ArcGIS i GMS. Biul. Państw. Inst. Geol. 436/1: 215-221.
Kania J., Józefko I., Witczak S., 2009, Metodyka oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych rejonu Muszyny na podstawie modelowania w systemie ArcGIS i GMS. Biul. Państw. Inst. Geol. 436/1: 205-214.
Kania J., Witczak S., Oszczypko N., Oszczypko-Cloves M., Józefko I., Bielec B., 2010, Complex flow system model of the Muszyna region (Beskid Sadecki range, Polish Outer Carpathians). Biul. Państw. Inst. Geol. 441/10: 63-72.

Additional information:

Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z wykładów, w tym
jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć praktycznych jest koniec zajęć w danym
semestrze. Studentowi przysługują dwa terminy poprawkowe zaliczenia zajęć.