Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Groundwater dependent ecosystems protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-301-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Żurek Anna (zurek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie interdyscyplinarność problemów ochrony ekosystemów zależnych od wód podziemnych. OS2A_K07, OS2A_K01 Test,
Report
M_K002 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny podatności ekosystemów zależnych od wód podziemnych i konieczność rozstrzygania kontrowersji pomiędzy ochroną ekosystemów zależnych od wód podziemnych a gospodarką wodną. OS2A_K04, OS2A_K01 Test,
Report
Skills
M_U001 Potrafi oszacować podatność ekosystemów zależnych od wód podziemnych uwzględniając podstawowe kryteria ochrony. OS2A_U03, OS2A_U02 Report
M_U002 Potrafi tworzyć i interpretować modele konceptualne dla ekosystemów zależnych od wód podziemnych. OS2A_U02, OS2A_U05 Report
M_U003 Potrafi opracować program ochrony dla zagrożonego ekosystemu. OS2A_U06, OS2A_U07 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębiona wiedzę na temat ekosystemów zależnych od wód podziemnych i przyczyn ich zróżnicowania. Rozumie bezpośredni i pośredni wpływ wód podziemnych na stan tych ekosystemów. OS2A_W03, OS2A_W01 Test
M_W002 Rozumie procesy hydrogeochemiczne zachodzące na styku wód podziemnych i ekosystemów zależnych. Wie, w jaki sposób wahania zwierciadła wód podziemnych wpływają na reakcje biochemiczne, warunki redoks oraz jakość wody w ekosystemach. OS2A_W02, OS2A_W04 Test
M_W003 Zna techniki i metody badawcze stosowane do oceny zagrożenia ekosystemów ze strony procesu eutrofizacji oraz innych zanieczyszczeń antropogenicznych. OS2A_W03, OS2A_W02, OS2A_W05 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie interdyscyplinarność problemów ochrony ekosystemów zależnych od wód podziemnych. + - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie możliwe konsekwencje decyzji środowiskowych podejmowanych na podstawie oceny podatności ekosystemów zależnych od wód podziemnych i konieczność rozstrzygania kontrowersji pomiędzy ochroną ekosystemów zależnych od wód podziemnych a gospodarką wodną. + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi oszacować podatność ekosystemów zależnych od wód podziemnych uwzględniając podstawowe kryteria ochrony. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć i interpretować modele konceptualne dla ekosystemów zależnych od wód podziemnych. - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi opracować program ochrony dla zagrożonego ekosystemu. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębiona wiedzę na temat ekosystemów zależnych od wód podziemnych i przyczyn ich zróżnicowania. Rozumie bezpośredni i pośredni wpływ wód podziemnych na stan tych ekosystemów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie procesy hydrogeochemiczne zachodzące na styku wód podziemnych i ekosystemów zależnych. Wie, w jaki sposób wahania zwierciadła wód podziemnych wpływają na reakcje biochemiczne, warunki redoks oraz jakość wody w ekosystemach. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna techniki i metody badawcze stosowane do oceny zagrożenia ekosystemów ze strony procesu eutrofizacji oraz innych zanieczyszczeń antropogenicznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Charakterystyka ekosystemów zależnych od wód podziemnych: wodnych i lądowych.
Procesy hydrogeochemiczne zachodzące na pograniczu wód podziemnych i ekosystemów. Strefa brzegowa (riparian zone) i strefa hyporeiczna.
Modele konceptualne opisujące zależność ekosystemów od wód podziemnych.
Wpływ wahań zwierciadła wody podziemnej na procesy hydrogeochemiczne, warunki redoks oraz jakość ekosystemów.
Główne procesy zagrażające jakości ekosystemów zależnych od wód podziemnych. Proces eutrofizacji. Zanieczyszczenia antropogeniczne wpływające na zagrożenie ekosystemów zależnych od wód podziemnych.
Podatność ekosystemów zależnych od wód podziemnych na zanieczyszczenie. Indykatory podatności w zależności od rodzaju ekosystemu.
Ochrona ekosystemów zależnych od wód podziemnych.

Practical classes:

Charakterystyka ekosystemu zależnego od wód podziemnych. Wykonanie i interpretacja modelu konceptualnego wybranego ekosystemu.
Ocena podatności ekosystemu zależnego od wód podziemnych a zanieczyszczenie.
Opracowanie programu ochrony wybranego ekosystemu zależnego od wód podziemnych.
Praktyczne pomiary terenowe wybranych indykatorów zagrożenia ekosystemów zależnych od wód podziemnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in practical classes 13 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium pisemnego z treści wykładów (50%), ocena z ćwiczeń (50%)

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Bertrand G., Golscheider N., Gobat J-M., Hunkeler D., 2012 – Review: From multi-scale conceptualization to a classification system for inland groundwater-dependent ecosystems. Hydrogeology J. 20 (1), 5-25
Environment Agency, 2009 – The hyporheic handbook. www.hyporheic.net/SCHO1009BRDX-e-e.pdf
Jørgensen S.E. 2011 – Handbook of Ecological Models Used in Ecosystem and Environmental Management. CRC Press.
Jekatierynczuk-Rudczyk E., 2007 – Strefa hyporeiczna, jej funkcjonowanie i znaczenie. Kosmos 56, 1-2.
Sophocleous M., 2002, Interaction between groundwater and surface water: the state of the science. Hydrogeology J. 10, p. 52-67
Weight D.W., 2008, Hydrogeology Field Manual. The McGraw-Hill Companies
Winter T.C., 1999, Relation of streams, lakes, and wetlands to groundwater flow systems. Hydrogeology J. 7, p. 28-45
Winter T.C., Harvey J.W., Franke O.L., Alley W.M., 1998, Ground water and surface water a single resource. USGS Circular 1139
Woessner W., 2000, Stream and Fluvial Plain Ground Water Interactions: Rescaling Hydrogeologic Thought. Ground Water 38 No.3, p. 423-429
strona www projektu UE – GENESIS: www.thegenesisproject.eu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. WACHNIEW P., WITCZAK S., POSTAWA A., KANIA J., ŻUREK A., RÓŻAŃSKI K., DULIŃSKI M., 2014 – Groundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses. Geological Quarterly, vol. 58 no. 4, s. 695–706. tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10097/pdf_1161
2. ŻUREK A., 2014 – Przepływ nienaruszalny jako obszar potencjalnego konfliktu pomiędzy rolą wody podziemnej w zaopatrzeniu ludności a jej funkcją środowiskową Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus , vol. 13 no. 4, s. 301–314
3. ŻUREK A. J., WITCZAK S., DULIŃSKI M., WACHNIEW P., RÓŻAŃSKI K., KANIA J., POSTAWA A., KARCZEWSKI J., MOŚCICKI W. J., 2015 -Quantification of anthropogenic impact on groundwater-dependent terrestrial ecosystem using geochemical and isotope tools combined with 3-D flow and transport modelling // Hydrology and Earth System Sciences, vol. 19 no. 2, s. 1015–1033 tekst: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/1015/2015/hess-19-1015-2015.pdf

Additional information:

Brak