Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy jakości w laboratorium hydrogeochemicznym
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-304-SW-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Protection of the Water-soil Environment
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 planuje eksperymenty walidacyjne, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski w zakresie przydatności metod badawczych do określonego zastosowania OS2A_U01 Project
M_U002 planuje eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioskiplanuje eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski OS2A_U01 Project
M_U003 Potrafi przygotować plan auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód OS2A_U01 Project
M_U004 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym OS2A_U05 Project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w monitoringu wód podziemnych, w tym zarządzania jakością na etapie poboru próbek w terenie oraz w laboratorium wykonującym analizy składu chemicznego wód podziemnych OS2A_W04 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 planuje eksperymenty walidacyjne, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski w zakresie przydatności metod badawczych do określonego zastosowania - - + - - - + - - - -
M_U002 planuje eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioskiplanuje eksperymenty w zakresie szacowania niepewności pomiaru oraz porównań międzylaboratoryjnych, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski - - + - - - + - - - -
M_U003 Potrafi przygotować plan auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód - - + - - - + - - - -
M_U004 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym - - + - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w monitoringu wód podziemnych, w tym zarządzania jakością na etapie poboru próbek w terenie oraz w laboratorium wykonującym analizy składu chemicznego wód podziemnych + - + - - - + - - - -
Module content
Lectures:

Polskie i unijne przepisy prawne dotyczące monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2). Program QA/QC w monitoringu wód podziemnych, znaczenie etapu poboru próbek (1). Proces akredytacji laboratorium wykonującego badania monitoringowe wód podziemnych (1). Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (2). Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratorium (1). Dokumentacja systemu zarządzania w laboratorium (księga jakości, procedury i formularze) (1). Zapewnienie jakości wyników badań (1)
Spójność pomiarowa (1). Walidacja metod badawczych (1). Szacowanie niepewności oznaczeń (1). Porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości (1). Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego: zasady auditowania, procedura auditów wewnętrznych, działania auditowe i poauditowe (2).

Laboratory classes:

Zagadnienia zarządzania jakością w przepisach prawnych dotyczących monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych i jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi (4). Kontrola i jakość wyników analitycznych (4). Walidacja metod badawczych: planowanie eksperymentów walidacyjnych, opracowanie wyników i wyznaczenie parametrów metod terenowych i laboratoryjnych (10). Szacowanie niepewności pomiaru i jej wykorzystanie przy ocenie stanu chemicznego wód podziemnych (8). Planowanie i opracowanie wyników porównań międzylaboratoryjnych (2). Dokumentacja systemu jakości w laboratorium hydrogeochemicznym, planowanie auditu wewnętrznego w laboratorium wykonującym badania monitoringowe wód (2)

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr III

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Normy dotyczące systemu zarządzania jakością w laboratorium: m.in. PN-EN ISO IEC 17025:2005, PN-EN ISO 19011:2003
Dokumenty i wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl
Przewodniki Eurachem: www.eurachem.org
Dokumentacja wewnętrzna akredytowanego laboratorium hydrogeochemicznego
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011
Mazerski J. – Chemometria praktyczna – Interpretuj wyniki swoich pomiarów. Wyd. Malamut, 2009
Bulska E. – Metrologia Chemiczna – Sztuka prowadzenia pomiarów. Wyd. Malamut, 2008
Namieśnik J. i in. – Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WNT, Warszawa, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak