Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecotoxicology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-101-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
Academic teachers:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K06 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować zadany temat. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U11, OS2A_U05, OS2A_W03, OS2A_U13 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie zdobytej wiedzy. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U09 Examination,
Presentation,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić nieskomplikowany test toksykologiczny oraz na podstawie jego wyników wyciągnąć poprawne wnioski. OS2A_U10, OS2A_W18, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_W11, OS2A_U02, OS2A_W03 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze pojęcia toksykologii i ekotoksykologii. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W03 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna podstawy metabolizmu ksenobiotyków. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W03 Examination,
Participation in a discussion
M_W003 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe grupy substancji toksycznych. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W05, OS2A_W03 Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W004 Student potrafi powiązać budowę chemiczną i podstawowe właściwości fizykochemiczne z siłą działania toksycznego. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W05, OS2A_W03 Examination,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W005 Student zna i rozumie mutagenne, kancerogenne i teratogenne działanie trucizn. OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W03 Examination,
Execution of laboratory classes
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie problemów związanych z wprowadzaniem substancji toksycznych do środowiska. OS2A_W06, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W05, OS2A_W03 Examination,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W007 Student zna największe w historii wypadki związane z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska i ich wpływ na rozwój ekosystemów. OS2A_W07, OS2A_W01, OS2A_W08 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować zadany temat. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie zdobytej wiedzy. + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić nieskomplikowany test toksykologiczny oraz na podstawie jego wyników wyciągnąć poprawne wnioski. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze pojęcia toksykologii i ekotoksykologii. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy metabolizmu ksenobiotyków. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe grupy substancji toksycznych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi powiązać budowę chemiczną i podstawowe właściwości fizykochemiczne z siłą działania toksycznego. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie mutagenne, kancerogenne i teratogenne działanie trucizn. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student ma wiedzę w zakresie problemów związanych z wprowadzaniem substancji toksycznych do środowiska. + + + - - - - - - - -
M_W007 Student zna największe w historii wypadki związane z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska i ich wpływ na rozwój ekosystemów. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Podstawowe pojęcia i definicje (2 h).
 2. Chemiczne podstawy toksyczności związku (3 h).
 3. Metabolizm ksenobiotyków (5 h).
 4. Mutagenne, i kancerogenne i teratogenne działanie ksenobiotyków (5 h).
 5. Metale, półmetale i ich połączenia – toksyczność, zagrożenia (2 h).
 6. Niemetale i ich połączenia, pyły i substancje lotne. Rodzaje smogu (3 h).
 7. Czynniki fizyczne, promieniotwórczość (2 h).
 8. WWA oraz chlorowane związki organiczne (2 h).
 9. Pestycydy (2 h).
 10. Rozpuszczalniki oraz tworzywa sztuczne (2 h).
 11. Substancje toksyczne w kosmetykach i środkach czystości oraz rzeczach codziennego użytku (2 h).

Auditorium classes:

 1. Rodzaje testów toksykologicznych. Proste obliczenia (4 h).
 2. Omówienie przebiegu największych katastrof związanych z uwolnieniem substancji toksycznych do środowiska: przyczyny, przebieg i skutki (krótko- oraz długoterminowe), wpływ na ekosystemy (11 h).

Laboratory classes:

 1. Toksyczność środków czystości, rozpuszczalników organicznych, metali ciężkich i innych ksenobiotyków na podstawie testów toksykologicznych (8 h).
 2. Eksperymentalne podstawy ustalania wybranych rodzajów dawek ksenobniotyków (7 h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń audytoryjnych (CA), ćwiczeń laboratoryjnych (CL) i oceny z wiedzy z wykładu, kończącego się egzaminem (W) tzn. CA*0,3+CL*0,3+W*0,4

Prerequisites and additional requirements:
 1. Podstawy budowy komórki.
 2. Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej.
 3. Podstawy biochemii.
 4. Podstawy fizjologii roślin i zwierząt.
 5. Podstawy mikrobiologii praktycznej.
Recommended literature and teaching resources:
 1. Bezak-Mazur E. (2001): Elementy toksykologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce
 2. Łebkowska M., Załęska-Radziwiłł M., Słomczyńska B. (2004): Toksykologia środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 3. Manahan S. E. (2006): Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Rejmer P. (1997): Postawy ekotoksykologii. Wydawnictwo “Ekoinżynieria”, Lublin
 5. Wiąckowski S. (2010): Toksykologia środowiska człowieka, część 1 i część 2. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz
 6. Zakrzewski S. (1995): Podstawy toksykologii środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak