Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grunty ilaste w ochronie środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-102-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu gruntów ilastych i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Report
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania gruntów ilastych na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Report
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi grunty ilaste klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich zastosowania. Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w określaniu cech fizykochemicznych gruntów ilastych. Activity during classes,
Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu oraz najważniejszych cech fizykochemicznych gruntów ilastych. Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie w których stosuje się grunty i minerały ilaste. Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania gruntów ilastych Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu gruntów ilastych i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania gruntów ilastych na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi grunty ilaste klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich zastosowania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w określaniu cech fizykochemicznych gruntów ilastych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu oraz najważniejszych cech fizykochemicznych gruntów ilastych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie w których stosuje się grunty i minerały ilaste. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania gruntów ilastych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Grunty ilaste – skład mineralny i sposoby klasyfikowania. Struktura, chemizm i klasyfikacja minerałów ilastych. Zachowanie się minerałów ilastych przy podwyższaniu temperatury. Grunt ilasty – woda jako układ koloidalny. Ładunek powierzchni cząstek ilastych. Elektryczna warstwa podwójna. Oddziaływania pomiędzy cząstkami. Mikrostruktury w gruntach ilastych. Woda w gruntach ilastych. Uziarnienie i wielkość powierzchni minerałów i gruntów ilastych. Właściwości jonowymienne i sorpcyjne gruntów ilastych. Przykłady zastosowania gruntów ilastych w ochronie środowiska.

Laboratory classes:

Minerały ilaste – struktura i chemizm. Cechy makroskopowe gruntów ilastych. Badanie składu mineralnego gruntów ilastych. Ustalanie składu fazowego gruntu w oparciu o znajomość składu chemicznego i jakościowy skład fazowy. Koagulacja i peptyzacja – próg koagulacji dla różnych gruntów i różnych elektrolitów. Właściwości sorpcyjne i jonowymienne gruntów – oznaczanie CEC. Wpływ pH na pęcznienie swobodne. Powierzchnia rozwinięta gruntów ilastych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 12 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za sprawozdania i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr VII. Ukończony przedmiot chemia ogólna, mineralogia, geochemia i gospodarka odpadami. Kalkulator lub inny przyrząd do obliczeń inżynierskich, standardowe okrycie wierzchnie do pracy w laboratorium.

Recommended literature and teaching resources:

Bolewski A., Żabiński W. (red.), 1988. Metody badań minerałów i skał.
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
Grabowska-Olszewska B. (red.), 1990. Metody badań gruntów spoistych.
Myślińska E., 1998. Laboratoryjne badania gruntów.
Sikora W., Helios-Rybicka E., 1994. Surowce ilaste. Wydaw. AGH.
Stoch L., 1974. Minerały ilaste.
Wyrwicki R., 1988. Analiza derywatograficzna skał ilastych.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne i Polskie Normy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Forma odrabiania nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych ustalana indywidualnie z prowadzącym w czasie konsultacji.