Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contaminated Sites Remediation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-104-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji obszarów zdegradowanych OS2A_K09 Examination,
Project
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia oraz potrafi współdziałać w grupie OS2A_K02, OS2A_K01 Examination,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu przywrócenie użyteczności terenom zdegradowanym OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U01, OS2A_U21, OS2A_U03, OS2A_U02 Examination,
Project
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji obszaru zdegradowanego OS2A_U23, OS2A_U22, OS2A_U20, OS2A_U21 Examination,
Project
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji OS2A_U13 Presentation,
Participation in a discussion
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego OS2A_U10, OS2A_U11 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych w rekultywacji OS2A_W18, OS2A_W07, OS2A_W17, OS2A_W20 Examination,
Project
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji OS2A_W18, OS2A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji obszarów zdegradowanych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia oraz potrafi współdziałać w grupie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu przywrócenie użyteczności terenom zdegradowanym + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji obszaru zdegradowanego + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych w rekultywacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Rekultywacja i zagospodarowanie: podstawowe pojęcia. Cele i ogólne założenia rekultywacji. Podstawy prawne rekultywacji. Schemat postępowania ustalającego zakres rekultywacji. Analiza ryzyka w rekultywacji. Zarządzanie ryzykiem. (2)
2. Metody rekultywacji rzek i jezior: Selektywne usuwanie wód hypolimnionu, Sztuczne napowietrzanie jezior, Usuwanie osadów dennych, Przepłukiwanie/rozcieńczanie, Inaktywacja fosforu, Metody biologiczne. (2)
3 -15. Klasyfikacja metod rekultywacji: metody inżynierskie i procesowe. Szczegółowe omówienie poszczególnych metod wraz z wypunktowaniem wad i zalet danej metody: Metody fizyczne rekultywacji: spalanie, desorpcja termiczna, usuwanie próżniowe, rozdzielanie mechaniczne, wydobycie i gromadzenie, wspomagane termicznie odparowanie do próżni, elektrooczyszczanie, systemy ścianek szczelnych, izolacja powierzchniowa, metoda BAG. Metody chemiczne: odmywanie gleby, przemywanie gleby, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, immobilizacja zanieczyszczeń, dehalogenacja, chemiczne i fotochemiczne utlenianie/ redukcja. Metody biologiczne: kompostowanie, reaktory/ filtry biologiczne, bioremediacja, fito stabilizacja, fito ekstrakcja, pokrywy roślinne. Nowe metody i technologie: fotoliza, Proces mieszany (lasagna process), rozkład w plazmie, stabilizacja zanieczyszczeń na polimerach, nitryfikacja. (11)

Project classes:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci wykonują w grupach koncepcje projektów rekultywacyjnych dotyczących takich zagadnień jak np.: Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne (górnictwo węgla kamiennego, rud żelaza, rud cynkowo-ołowiowych, rud miedzi). Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe (górnictwo węgla brunatnego, kopalnictwo torfu, górnictwo siarki). Szkody górnicze. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatację surowców skalnych. Rekultywacja terenów składowania odpadów chemicznych. Rekultywacja terenów składowania odpadów komunalnych. Rekultywacja gruntów wylewiskowych i popowodziowych. Rekultywacja terenów składowania osadów ściekowych. Rekultywacja terenów składowania odpadów paleniskowych. Rekultywacja gruntów zaolejonych. Ochrona i rekultywacja gruntów erodowanych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z egzaminu + 0,4 * ocena z prezentacji i dyskusji projektu

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji gleb
Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii

Recommended literature and teaching resources:

Karczewska A., Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 2008.
Gworek B. (red), Technologie rekultywacji gleb. Monografia, WNGB, Warszawa, 2004.
Gołda T., Rekultywacja. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2005.
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003.
red. Maliny G., praca zbiorowa, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
Maciak F., Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996.
BARAN S., TURSKI R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin, 1996.
Greinert H., Grejnert A., Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. PZ, Zielona Góra, 1999.
Cieśliński Z., JAWOROWSKI P., Szczepańska E., Problemy ochrony i rekultywacji środowiska. Wyd.
UMK, Toruń, 1994.
Siuta J., Rekultywacja gruntów. Poradnik. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego egzaminu.