Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Entrepreneur duties in the field of the environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-105-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. OS2A_K04, OS2A_K03 Project
M_K002 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska. OS2A_K07, OS2A_K01 Project
Skills
M_U001 Potrafi opracować raport środowiskowy z działalności danego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zaprezentować podsumowanie wyników raportu. OS2A_U12, OS2A_U10, OS2A_U13, OS2A_U07 Project
M_U002 Potrafi zastosować akty prawne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U07 Test,
Project
Knowledge
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań ochrony środowiska. OS2A_W07, OS2A_W02, OS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. + - - + - - - - - - -
M_K002 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować raport środowiskowy z działalności danego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zaprezentować podsumowanie wyników raportu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować akty prawne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Aspekty administracyjno-prawne ochrony środowiska. Finansowanie ochrony środowiska.
2. Rodzaje pozwoleń emisyjnych.
3-4. Prawne aspekty korzystania ze środowiska w sektorach: powietrze, wody, ścieki, powierzchnia ziemi, odpady, hałas, promieniowanie, ochrona organizmów żywych.
5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.
6. Ewidencja i sprawozdawczość.
7. Kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Project classes:

Samodzielne wykonanie projektu dotyczącego obowiązków jakim podlega wybrane przedsiębiorstwo w zakresie ochrony środowiska na podstawie podanych wytycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 13 h
Participation in project classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, oceny wykonanego projektu, aktywności studenta na ćwiczeniach. Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Recommended literature and teaching resources:

Aktualne akty prawne dotyczące ochrony środowiska.
Lipiński A., 2000: Elementy prawa ochrony środowiska. Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pierwszy termin zaliczenia na zajęciach końcowych za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia.