Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Surface water protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-106-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony jakości i ilości wód OS2A_K09 Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia OS2A_K01, OS2A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich podstawowe badania OS2A_U03, OS2A_U02, OS2A_U01 Report,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi przeprowadzić ocenę stanu jakości cieku wodnego Report
M_U003 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych OS2A_U12, OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U20 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń, wskaźników, dopuszczalnych stężeń oraz źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Examination,
Participation in a discussion,
Report
M_W002 Student wie jak zachowują się różne pierwiastki i związki chemiczne w środowisku wód powierzchniowych w zależności od panujących w nim warunków fizyczno-chemicznych. Examination,
Report,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna podstawy prawne służące ocenie stanu jakości wód powierzchniowych Examination,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony jakości i ilości wód + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich podstawowe badania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić ocenę stanu jakości cieku wodnego + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie posłużyć się zdobytą wiedzą w formułowaniu aktualnych problemów środowiskowych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze dotyczącą rodzajów zanieczyszczeń, wskaźników, dopuszczalnych stężeń oraz źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak zachowują się różne pierwiastki i związki chemiczne w środowisku wód powierzchniowych w zależności od panujących w nim warunków fizyczno-chemicznych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy prawne służące ocenie stanu jakości wód powierzchniowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych; rodzaje zanieczyszczeń – wskaźniki, dopuszczalne stężenia; źródła zanieczyszczeń;
 • Ocena jakości środowiska wodnego; uwarunkowania prawne, tło geochemiczne, klasyfikacja wód powierzchniowych i osadów wodnych;
 • Zanieczyszczenia specyficzne, w tym metale ciężkie w środowisku wód powierzchniowych; dystrybucja metali pomiędzy fazy środowiska wodnego (woda, zawiesina, osad denny); metale pochodzenia naturalnego i antropogenicznego; formy połączeń metalicznych występujących w wodzie, zawiesinie i sedymencie, zależności pomiędzy formą związania i przyswajalnością biologiczną metali.
 • Ochrona zasobów ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych.

Laboratory classes:

 • Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium analiz środowiskowych.
 • Metody opróbowania i badań terenowych – pobranie próbek wody i osadów dennych z cieku wodnego, oznaczenia pH, Eh oraz PEW i temperatury wody. Wpływ zagospodarowania oraz charakteru obszaru zlewni na stan cieku wodnego.
 • Określenie zawartości makrojonów oraz anionów nieorganicznych w wodzie.
 • Wydzielenie zawiesiny wodnej.
 • Określenie uziarnienia osadów dennych (metoda sitowa).
 • Mineralizacja próbek osadów i zawiesiny wodnej oraz określenie w nich zawartości wybranych metali ciężkich.
 • Ocena stanu jakości cieku wodnego –odniesienie uzyskanych wyników do wartości tła geochemicznego, obowiązujących aktów prawnych oraz klasyfikacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z egzaminu (0,6) oraz ćwiczeń (0,4) Ocena z ćwiczeń ustalana na podstawie sprawozdań z prac laboratoryjnych, prezentacji danych oraz aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na pierwszy semestr studiów, podstawy chemii i ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

Chełmicki W., 2001 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo PWN.
Czaja S., 1999 – Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji. Katowice, Prace Nauk. UŚ.
Macioszczyk A., 2002 – Hydrogeochemia, Wyd. Naukowe PWN.
Namieśnik J. i in., 2000 – Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa.
Neverova-Dziopak E. 2007 – Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Stańczykowska A., 1997 – Ekologia naszych wód. WSiP. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered — Próba i trudnosci wykonania oceny wpływu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM) / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek // Journal of Elementology ; ISSN 1644–2296. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743.

Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: functioning of a diffuse pollution source / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI // Environmental Earth Sciences. — 2012 vol. 65 iss. 4 spec. iss. on Wenchuan earthquake geohazards, s. 1179–1189. — Bibliogr. s. 1188–1189

Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // Limnological Review ; ISSN 1642-5952. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 59–68.

Long-term dispersal of heavy metals in a catchment affected by historic lead and zinc mining / Dariusz CISZEWSKI, Urszula KUBSIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Journal of Soils and Sediments (Print) ; ISSN 1439-0108. — 2012 vol. 12 iss. 9, s. 1445–1462. — Bibliogr. s. 1461–1462

Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine / Elżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Edward Walusiak // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2011 vol. 40 iss. 4, s. 77–85

Skład chemiczny wód nadosadowych i roztworów porowych w osadach jeziora Wigry — Chemical composition of overlying water and pore water in sediments from Wigry Lake / Robert ZDECHLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1145–1149.

Additional information:

Sprawozdania z wykonywanych na ćwiczeniach prac oceniane są na bieżąco i powinny uzyskać pozytywną ocenę prowadzącego.
Student powinien uzyskać zaliczenie do końca trwania danego semestru.
Liczba terminów egzaminu – 3