Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-109-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS2A_K07, OS2A_K05, OS2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu technik odnowy środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji OS2A_U06, OS2A_U04 Test,
Report on completion of a practical placement,
Participation in a discussion
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS2A_U10 Test,
Report on completion of a practical placement,
Participation in a discussion
M_U003 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu odnowy środowiska OS2A_U22, OS2A_U20 Test
M_U005 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk OS2A_U12, OS2A_U10 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student rozumie przyczyny negatywnych skutków działalności człowieka w systemach wodnych oraz sposobów ich naprawy OS2A_W03, OS2A_W04, OS2A_W01 Test,
Report on completion of a practical placement
M_W002 Wie na czym polega i potrafi wyznaczyć kierunek renaturyzacji rzek OS2A_W03, OS2A_W04, OS2A_W01 Test,
Report on completion of a practical placement
M_W003 Zna metody odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych OS2A_W03, OS2A_W04 Test,
Report on completion of a practical placement
M_W004 Zna metody rekultywacji różnego typu terenów zdegradowanych OS2A_W03, OS2A_W18 Test,
Report on completion of a practical placement
M_W005 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy OS2A_W14 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu technik odnowy środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji - - - - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - - - - -
M_U003 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu odnowy środowiska - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie przyczyny negatywnych skutków działalności człowieka w systemach wodnych oraz sposobów ich naprawy - - - - - - - + - - -
M_W002 Wie na czym polega i potrafi wyznaczyć kierunek renaturyzacji rzek - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych - - - - - - - + - - -
M_W004 Zna metody rekultywacji różnego typu terenów zdegradowanych - - - - - - - + - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Zajęcia obejmują opis i prezentację w terenie działań w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych, kamieniołomów, wyrobisk, cieków wodnych w okolicy Trzebini, Bukowna i Jaworzna oraz na terenie Katowic i Bytomia. Prezentowane są także w wybranych zakładach pracy techniki stosowane w odnowie środowiska (sposoby utylizacji odpadów, możliwości pozyskiwania surowców z odpadów, techniki stosowane w produkcji kwasu azotowego i z nimi związane) oraz prezentowane jest wykorzystanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz techniki hydrofitowego oczyszczania ścieków

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 56 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z kolokwium i sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii, biologii, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

Recommended literature and teaching resources:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Giziński A. (red.) 2000, Ochrona i rekultywacja jezior. Pol. Klub Ekol.
Jędryka E., 2003 -Renaturyzacja małych cieków nizinnych. Falenty: Wydaw. IMUZ. ss76
Karczewska A. 2008 – Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Uniw. Przyr. Wrocław
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW. W-wa, 1996
Michalczyk Z. 2000 – Renaturyzacja obiektów przyrodniczych, aspekty ekologiczne i gospodarcze. UMCS
Mioduszewski W. 2003 – Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego, poradnik. IMUZ
Nita J., Myga-Piątek U. 2006 – Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegl. Geol. 54, z. 3.
Pullin A.S., 2012 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarki odpadam. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wiśniewski R. 2000 -Metody rekultywacji zbiorników wodnych – stan obecny i perspektywy. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Przysiek 12-14.06.2000
Żelazo J., Popek Z. 2002 – Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ciszewski D., Dubicki A. 2008. Reżim hydrologiczny i współczesne przemiany koryta i równiny zalewowej Odry. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IG UJ, IG i PZ PAN, Kraków, 371-383.
Wyżga B., Ciszewski D. 2010. Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal-polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology, 117, 272-286.
Ciszewski D. Czajka A., 2015, Human induced sedimentation patterns of a channelized lowland river. Earth Surf. Proc. Landf. 40, 783-795.

Additional information:

None