Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biotechnology in environmental protection
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-201-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Academic teachers:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS2A_U06, OS2A_K07, OS2A_U07, OS2A_K02, OS2A_K01, OS2A_K05 Project,
Report,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy. OS2A_U04, OS2A_W18, OS2A_U21, OS2A_U02, OS2A_W03 Test,
Project,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska. OS2A_U06, OS2A_W11, OS2A_U02, OS2A_W03 Test,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi opracować zagadnienie na podstawie danych literaturowych. OS2A_U12, OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U11, OS2A_U05, OS2A_W03, OS2A_U13 Test,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii. OS2A_W18, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W03 Examination,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W03 Examination,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie opracowywania procesu biotechnologicznego. OS2A_W18, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W03 Examination,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska. - + + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi opracować zagadnienie na podstawie danych literaturowych. - + + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii. + + + + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska. + + + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie opracowywania procesu biotechnologicznego. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Definicje i dziedziny zastosowań biotechnologii (rys historyczny, zakres i znaczenie nowoczesnej biotechnologii).
 2. Podstawowe pojęcia biotechnologiczne.
 3. Drobnoustroje i biokatalizatory w biotechnologii.
 4. Najważniejsze procesy biochemiczne i ich zastosowanie w procesach biotechnologicznych. Opracowywanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych.
 5. Sposoby pozyskiwania drobnoustrojów do procesów biotechnologicznych metodami naturalnymi i sztucznymi.
 6. Podstawy inżynierii genetycznej.
 7. Hodowle drobnoustrojów i ich zastosowanie w biotechnologii.
 8. Kryteria podziału bioreaktorów, ich typy i sposoby praktycznego zastosowania.

Auditorium classes:

 1. Regulacja i sterowanie biotechnologicznymi metodami oczyszczania ścieków.
 2. Bioregeneracja gleb i wód gruntowych.
 3. Zasady przygotowania konstruktów genomowych.
 4. Organizmy transgeniczne i ich zastosowanie w ochronie środowiska.
 5. Dezodoryzacja gazów.

Laboratory classes:

 1. Warunki aseptyczne w biotechnologii, typy hodowli drobnoustrojów, zakładanie i prowadzenie hodowli.
 2. Wpływ warunków procesowych w bioreaktorach na przykładzie fermentacji alkoholowej drożdży.
 3. Skrining, ze środowiska, mikroorganizmów zdolnych do utylizacji odpadów ropopochodnych.
 4. Immobilizacja biokatalizatorów i jej zastosowanie w konstruowaniu bioreaktorów.
 5. Bioaugmentacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska.
 6. Biodegradacja w utylizacji odpadów.

Project classes:

 1. Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków – osad czynny, złoża biologiczne, biomembranowe oczyszczanie ścieków, fermentacja metanowa ścieków, usuwanie związków organicznych i nieorganicznych, procesy biohydrometalurgiczne.
 2. Biotechnologiczna utylizacja odpadów (biogaz, kompostowanie).
 3. Przygotowanie konstruktów genomowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Participation in auditorium classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL), audytoryjnych (CA), projektowych (CP) i oceny z wiedzy z wykładu, kończącego się egzaminem (W) tzn. (CL+CA+CP+W)/4

Prerequisites and additional requirements:
 1. Podstawy fizjologii i genetyki.
 2. Podstawy biochemii.
 3. Podstawy mikrobiologii.
Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Chmiel A. (1998): Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Błaszczyk M. K. (2007): Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 3. Jędrczak A. (2007): Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo PWN, Warszawa4. Klimiuk E., Łebkowska M. (2004): Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 4. Miksch K. (1995): Biotechnologia środowiskowa część I i II. Fundacja Ekologiczna „Silesia”, Katowice
 5. Łabużek S. i in. (red.) (2002): Biotechnologia mikroorganizmów – wybrane zagadnienia. WUŚ, Katowice

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Russel S. (1990): Biotechnologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak