Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The impact of industry on the environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-203-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. OS2A_K09, OS2A_K03 Activity during classes,
Presentation
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. OS2A_K07 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_U05 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych OS2A_U14 Activity during classes,
Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę związaną z oddziaływaniem najważniejszych gałęzi przemysłu na środowisko. OS2A_W12, OS2A_W03, OS2A_W07, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W02 Activity during classes,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę związaną z oddziaływaniem najważniejszych gałęzi przemysłu na środowisko. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

Ocena jakościowa i ilościowa przemysłu w Polsce. Funkcje przemysłu. Emisja zanieczyszczeń przemysłowych.
Wpływ różnych gałęzi przemysłu (wydobywczy, metalurgiczny, transportowy, energetyczny, spożywczy i in.) na jakość powietrza. Rodzaje i cechy zanieczyszczeń atmosfery. Skutki społeczne emisji pyłów i gazów.
Wpływ przemysłu na środowisko glebowe i powierzchnię Ziemi (deformacje terenu, zmiany systemu hydrogeologicznego i hydrochemicznego, wpływ zasolonych wód kopalnianych na zmiany hydrochemiczne w systemie wód powierzchniowych i podziemnych). Wpływ odpadów górniczych na środowisko wodno-glebowe; wymywanie składników niebezpiecznych. Przemysł górniczy a zanieczyszczenie powietrza i gleb. Wpływ przemysłu hutniczego na środowisko wodno-glebowe.
Wpływ przemysłu chemicznego na zmiany w środowisku wodnym i glebowym.
Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego na rośliny.
Choroby zawodowe. Środowiskowe źródła dioksyn, ich migracje oraz oddziaływanie na organizmy.

Seminar classes:

Opracowanie referatów dotyczących kompleksowego oddziaływania różnych gałęzi przemysłu na środowisko w wybranych regionach Polski i Świata.
Opracowanie referatów w formie pisemnej oraz ich prezentacja na zajęciach seminaryjnych.
Dokonanie przez studentów krytycznej oceny merytorycznej oraz formy prezentacji. Dyskusja.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z prezentacji (0.4) i testu zaliczeniowego z treści przedstawionych na wykładach (0.6).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z ogólnie pojętej ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:

Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alicja KICIŃSKA, 2009. Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna – Arsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources; nr 40, s. 199–208.
Alicja KICIŃSKA, 2016. Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) / Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences; 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254.
Alicja KICIŃSKA, 2011. Formy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgiczny — Occurrence and mobility of zinc, lead and cadmium in soils polluted by mining and metallurgical industries / Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2011 nr 49, s. 152–162.
Alicja KICIŃSKA, Rafał WÓJCIK, 2011. The influence of Zn−Pb flotation waste & slag on plants-soils system / Acta Environmentalica Universitatis Comenianae; 2011 vol. 19 suppl. 1, s. 164–168.
KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E., 2003. Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas / W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry.
Leokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1997. Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland, W: Soil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop, Puławy, Poland: programme, North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division.
Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1997. Pb w środowisku glebowym i w wybranych roślinach na terenach oddziaływania przemysłu metalurgicznego — Pb in soils and the selected plants in the areas under the impact of the metallurgical industry, W: Ołów w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : Warszawa, 6–7 listopada 1997: materiały sympozjum, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN ,,Człowiek i Środowisko” [etc.]. Warszawa: 1997. s. 81.
Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 2003. Tolerancja Zn przez trawy Agrostis capillaris (L.) rosnące na terenach sąsiadujących z ZGH ,,Bolesław” w Bukownie — The zinc resistance of the grass (Agrostis capillaris) growing on surrounding of Zn-smelter at Bukowno area / Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska; 2003 vol. 29 no. 3, s. 149–158.
Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 2004. Wpływ składu mineralnego i geochemicznego na uwalnianie metali z pyłów przemysłowych z ZGH ,,Bolesław” w Bukownie — Influence of mineralogical and geochemical compositions on the mobility of heavy metals from industrial dusts from ZGH “Bolesław” Bukowno / Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2004 t. 30 z. 2 s. 191–205.
Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1996. Występowanie Zn, Pb i Cd w glebach i roślinach (Agrostis capillaris i Betula pendula) na wybranych terenach oddziaływania przemysłu metalurgicznego, W: Ogólnopolskie sympozjum: ,,Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”: atmosfera-hydrosfera-litosfera-człowiek: Kraków 26–27. 09. 1996: S. 51–52.

Additional information:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych.