Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Opracowywanie Programów Ochrony Środowiska
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-205-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględniania celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, poziomów celów długoterminowych, rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów ekologicznych, mechanizmów prawno-ekonomiczne i środków finansowych w opracowywaniu poś. OS2A_K04, OS2A_K02, OS2A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wskazać inne dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, w publicznie dostępnych wykazach, służące opiniowaniu (przed uchwaleniem) programów ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U01 Presentation
M_U002 Student potrafi sporządzić elementy programu ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U01 Presentation,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania programów ochrony środowiska. OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Test
M_W002 Student zna podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej i ich odpowiedzialność w opracowywaniu poś. OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Test
M_W003 Student zna aspekty związane z możliwością udziału społeczeństwa, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykorzystywane w opracowywaniu programów ochrony środowiska. OS2A_W09, OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Presentation
M_W004 Student potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich. OS2A_U19 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględniania celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, poziomów celów długoterminowych, rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów ekologicznych, mechanizmów prawno-ekonomiczne i środków finansowych w opracowywaniu poś. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wskazać inne dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, w publicznie dostępnych wykazach, służące opiniowaniu (przed uchwaleniem) programów ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić elementy programu ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania programów ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej i ich odpowiedzialność w opracowywaniu poś. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna aspekty związane z możliwością udziału społeczeństwa, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykorzystywane w opracowywaniu programów ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Cel i podstawy prawne sporządzania Programów Ochrony Środowiska – poś, Wytyczne rządowe dla poś, Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w trakcie realizacji poś, Materiały źródłowe dla sporządzenia diagnozy stanu środowiska, jako elementu poś, niezbędnego do sformułowania celów ekologicznych i priorytetowych kierunków działań, Wpływ Polityki Ekologicznej, programów zwiększania lesistości kraju, programów rolno-środowiskowych, programów dostosowawczych, Planu Gospodarki Odpadami, Planów Zagospodarowania Przestrzennego na poś,

Project classes:

Omówienie zasad opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, omówienie specyfiki poś poszczególnych szczebli, terenowe organy administracji rządowej i ich kompetencje w sporządzaniu/nadzorze opracowywania programów ochrony środowiska. Omówienie systemu ekonomiczno-finansowego i jego rola w ochronie środowiska, opłaty, dopłaty, kredyty (pomostowe), dotacje, pożyczki, ubezpieczenia ekologiczne – źródła finansowania – instrumenty ekonomiczno-finansowe w programach ochrony środowiska.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 26 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 3 h
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska
Obowiązkowe zaznajomienie się z prawnymi aspektami zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html,

Recommended literature and teaching resources:

Polityki Ekologiczne Państwa
Poskrobko B., Górka K., Radecki W., 1995, Ochrona środowiska, Warszawa PWE
Lipiński A., 2001, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
BIP –przykładowe wojewódzkie poś
Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska (aktualizowany spis : www.wios.tarnow.pl/n1/tekst/bms.htm)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

ZALICZENIE (test) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw prawa ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska i konieczności realizowania Polityki Ekologicznej Państwa, do konstruowania modeli i programów ochrony środowiska, obowiązki władz publicznych dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnych i przyszłych pokoleń, współczesnemu i przyszłym pokoleniom, międzynarodowe zobowiązania/wymogi Polski nakazujące opracowywanie poś, elementy prawa Wspólnot Europejskich i jego implementacja, elementy aquis communatire i kazusy dotyczące poś opisane w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, programy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
kolokwia pisemne obejmujące odpowiedzi ustne na ćwiczeniach wykazujące umiejętność korzystania z portali prawniczych i wskazywania zasad ochrony środowiska i zasad PEP, zasad sporządzania poś
przygotowanie podstaw prawnych i procedur zastosowanych do zatwierdzenia/opiniowania określonego poś
przygotowanie obrony przykładowego poś – opracowanie sprawozdania dotyczącego problemów związanych z poś w konkretnym przypadku środowiskowym