Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-2-305-TO-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Techniques of Environment Remediation
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania. OS2A_K05, OS2A_K01 Diploma thesis preparation,
Review of a thesis
M_K004 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i formułowania wniosków. OS2A_K09 Diploma thesis preparation,
Scientific paper
M_K005 Opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. OS2A_K03 Diploma thesis preparation
M_K006 Ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień z dziedziny Inżynierii środowiska. OS2A_K09, OS2A_K06 Scientific paper
Skills
M_U005 Potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu Inżynierii środowiska wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków. OS2A_U12, OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U09, OS2A_U05 Diploma thesis
M_U006 Potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski. OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04 Diploma thesis preparation
M_U007 Ma umiejętność samokształcenia. OS2A_U14 Diploma thesis preparation
M_U008 Umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej. OS2A_U13, OS2A_U11 Scientific paper
M_U009 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. OS2A_U10, OS2A_U09 Diploma thesis preparation,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy. OS2A_W15 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania. - - - - - - - - - + -
M_K004 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i formułowania wniosków. - - - - - - - - - + -
M_K005 Opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania. - - - - - - - - - + -
M_K006 Ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień z dziedziny Inżynierii środowiska. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U005 Potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu Inżynierii środowiska wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków. - - - - - - - - - + -
M_U006 Potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski. - - - - - - - - - + -
M_U007 Ma umiejętność samokształcenia. - - - - - - - - - + -
M_U008 Umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej. - - - - - - - - - + -
M_U009 Potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe I/lub material analityczny student zebral podczas praktyki dyplomowej.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora pracy) w trybie systematycznych prac literaturowych I/lub analitycznych oraz konsultacji w trakcie trwania III semestru studiów. Tematem pracy dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą,
c) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 542 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Diploma thesis preparation 450 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Recommended literature and teaching resources:
Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None