Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w szczególności z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk przyrodniczych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
212
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, które są niezbędne do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju kraju. Jednym z takich kierunków jest Ochrona Środowiska. W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego i jednoczesnym wzrostem świadomości potrzeby jego ochrony, AGH, zgodnie z założoną strategią rozwoju, wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Strategia ta zakłada także nieustanne podnoszenie poziomu kształcenia, z jednoczesnym dostosowywaniem go do aktualnych wymagań na rynku pracy.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
fourth
Requirements for semester registration:

Zaliczony semestr poprzedni.

Individual degree programmes:

Możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów).

Rules of determining the final grade:

Ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie egzaminu inżynierskiego oraz obrona projektu inżynierskiego, które łącznie składają się na egzamin dyplomowy studiów pierwszego stopnia.
2. Dyplomowanie studentów jest prowadzone w katedrach przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez dziekana na wniosek kierowników katedr.
3. Do egzaminu inżynierskiego może przystąpić student, który uzyskał absolutorium.
4. Egzamin inżynierski obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu tematycznego dla danego kierunku kształcenia i polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania spośród 50 pytań podzielonych na 5 grup tematycznych. Pytania opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierunkiem prodziekana ds. kształcenia. Pytania egzaminacyjne są podane do wiadomości studentów na 3 m-ce przed datą egzaminu inżynierskiego.
5. Student losuje przed komisją egzaminacyjną 3 z 5 grup tematycznych, a następnie w każdej z wylosowanych grup losuje jedno z 10 pytań. Zasady oceniania odpowiedzi reguluje Regulamin Studiów AGH. Ocena każdego z pytań jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej a końcowy wynik egzaminu jest średnią ocen z 3 wylosowanych pytań. Ocenę przeprowadza komisja na niejawnej części posiedzenia.
6. Wynik egzaminu inżynierskiego jest umieszczany w Protokole Egzaminu Inżynierskiego sporządzanym przez komisję egzaminacyjną, którego odpis jest przekazywany studentowi. Protokół ten może być załączony przez studenta do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugi stopień kształcenia na WGGiOŚ AGH lub w innej jednostce dydaktycznej.
7. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu inżynierskiego student nie może przystąpić do obrony projektu. Powtórny egzamin inżynierski może odbyć się najwcześniej po upływie miesiąca.
8. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w terminie poprawkowym lub niezłożenia egzaminu inżynierskiego dziekan skreśla studenta z listy studentów.
9. Do obrony może być dopuszczony wyłącznie projekt, który został pozytywnie oceniony przez opiekuna projektu, zarejestrowany w dziekanacie wydziału nie później, niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jego wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty.
10. Obrona projektu inżynierskiego odbywa się przez komisją egzaminacyjną w składzie uzupełnionym o opiekuna projektu.
11. Końcowa ocena projektu inżynierskiego jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej i opiekuna projektu wystawionych na podstawie prezentacji i odpowiedzi na pytania związane z projektem na niejawnej części posiedzenia.
12. Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7) i jest umieszczana przez komisję egzaminacyjną w Protokole Egzaminu Dyplomowego Pierwszego Stopnia.

Additional information:

-