Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-107-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Wilk-Woźniak Elżbieta (wilk@iop.krakow.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr inż. Kuźniakowska-Jasińska Magdalena (magdalena.kuzniakowska@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. OS1A_K02, OS1A_U10 Report,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi opisać budowę podstawowych typów komórek budujących organizmy żywe, wskazać ich cechy charakterystyczne oraz zidentyfikować różnice. OS1A_U07, OS1A_W04 Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi korzystać z fachowej literatury, selekcjonować informacje i wypowiedzieć się na zadany temat z zakresu nauk biologicznych. OS1A_K01, OS1A_U03, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_U02 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_U003 Student umie korzystać z podstawowych technik mikroskopowania. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i poprawnie zinterpretować eksperyment biologiczny. OS1A_U07, OS1A_U01, OS1A_W13, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16, OS1A_U02 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą powstania i ewolucji życia na Ziemi. OS1A_W04 Examination
M_W002 Student potrafi opisać główne taksony. Zna najczęściej występujących na terenie Polski przedstawicieli wybranych grup taksonomicznych. OS1A_W04 Activity during classes,
Examination
M_W003 Student rozumie znaczenie poszczególnych grup taksonomicznych w przyrodzie. OS1A_W14, OS1A_W04 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W004 Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy obiegu materii w przyrodzie. OS1A_W04 Examination
M_W005 Student zna podstawy fizjologii roślin i zwierząt. OS1A_U07, OS1A_W04 Examination,
Test
M_W006 Student zna podstawy genetyki. OS1A_U07, OS1A_W04 Examination,
Test,
Report,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać budowę podstawowych typów komórek budujących organizmy żywe, wskazać ich cechy charakterystyczne oraz zidentyfikować różnice. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z fachowej literatury, selekcjonować informacje i wypowiedzieć się na zadany temat z zakresu nauk biologicznych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie korzystać z podstawowych technik mikroskopowania. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i poprawnie zinterpretować eksperyment biologiczny. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą powstania i ewolucji życia na Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać główne taksony. Zna najczęściej występujących na terenie Polski przedstawicieli wybranych grup taksonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie znaczenie poszczególnych grup taksonomicznych w przyrodzie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy obiegu materii w przyrodzie. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawy fizjologii roślin i zwierząt. + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna podstawy genetyki. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Poziomy organizacji życia.
 2. Związki organiczne i nieorganiczne budujące komórki.
 3. Budowa komórki i jej organelli. Porównanie różnych typów komórek. Replikacja DNA, mitoza i mejoza, transkrypcja i translacja. Oddychanie komórkowe. Fotosynteza.
 4. Początki życia na Ziemi – przegląd współczesnych teorii i poglądów.
 5. Podstawy podziału organizmów żywych na taksony.
 6. Ewolucyjna historia życia na Ziemi. Fizjologiczne i anatomiczne adaptacje do środowiska.
 7. Flora i fauna Polski.

Laboratory classes:

 1. BHP i podstawy pracy w laboratorium biologicznym.
 2. Podstawy mikroskopii.
 3. Gospodarka wodno-mineralna komórki.
 4. Budowa komórki i jej organelli. Porównanie wybranych typów komórek.
 5. Podstawy fizjologii roślin, część 1.
 6. Podstawy fizjologii roślin, część 2.
 7. Przegląd wybranych organizmów jednokomórkowych.
 8. Podstawy fizjologii zwierząt.
 9. Elementy ekologii i ochrony środowiska.
 10. Wybrane elementy genetyki mendlowskiej.
 11. Kolokwium zaliczeniowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 140 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 4 h
Participation in laboratory classes 43 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL), oraz z wykładu kończącego się egzaminem (W).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biologii w zakresie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Campbell N.A., Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia,
  Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
 2. Villee C.A., Berg L.R., Solomon E.P., Martin D.W. 2011. Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 3. Weiner J. 2012. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Pullin A.S. 2013. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Futuyma D.J. Ewolucja. 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.