Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geomorphology and Quaternary Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-202-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu, potrafi ocenić niektóre z geozagrożeń, potrafi powiązać je z wybranymi problemami ochrony środowiska OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K04, OS1A_K03, OS1A_K01 Examination,
Test,
Report
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna najważniejsze skały wieku czwartorzędowego OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U02 Test,
Project
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu OS1A_U11, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_U12, OS1A_U02 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenia na obszarze Polski OS1A_W02, OS1A_W01 Examination
M_W002 Student potrafi rozpoznać i ocenić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych, potrafi też rozpoznawać formy antropogeniczne oraz ocenić geozagrożenia będące skutkiem procesów rzeźbotwórczych OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Examination
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej oraz stratygrafii czwartorzędu, paleogeografię oraz ewolucję niektórych elementów środowiska OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu, potrafi ocenić niektóre z geozagrożeń, potrafi powiązać je z wybranymi problemami ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna najważniejsze skały wieku czwartorzędowego - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenia na obszarze Polski + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi rozpoznać i ocenić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych, potrafi też rozpoznawać formy antropogeniczne oraz ocenić geozagrożenia będące skutkiem procesów rzeźbotwórczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej oraz stratygrafii czwartorzędu, paleogeografię oraz ewolucję niektórych elementów środowiska + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wyróżniki czwartorzędu jako okresu, historia badań, dolna granica czwartorzędu. Zmiany klimatyczne, analiza izotopów tlenu. Podstawy stratygrafii czwartorzędu, kategorie jednostek stratygraficznych i podziały stratygraficzne czwartorzędu w Polsce i wybranych regionów świata. Stratygrafia czwartorzędu w obszarach ekstraglacjalnych. Metody datowań wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych. Ewolucja szaty roślinnej, historia zmian roślinności w czwartorzędzie i podstawy analiz makroszczątków i pyłków. Fauna czwartorzędowa i jej ewolucja, rozwój człowieka. Metody bezpośrednie datowania zdarzeń w czwartorzędzie. Środowiska sedymentacji w czwartorzędzie, osady i metody litologiczne ich badań. Strefa peryglacjalna – powstawanie, rozprzestrzenienie, formy rzeźby zmarzliny wieloletniej i sezonowej, współczesne procesy zmarzlinowe w Polsce. Powstawanie, typy i cechy lodowców, rzeźba polodowcowa, hydrografia lodowców i rzeźba wodnolodowcowa, strefowość rzeźby glacjogenicznej w Polsce: obszar górski, staroglacjalny i młodoglacjalny. Ruchy masowe – ich rodzaje i wpływ na kształtowanie stoków. Wzajemne oddziaływania denudacji i procesów rzecznych. Praca rzek i fluwialne procesy morfotwórcze. Ewolucja rzek, wpływ człowieka na przebieg procesów denudacyjno-fluwialnych. Czwartorzędowe procesy eoliczne. Wiek i występowanie form eolicznych w Polsce oraz współczesne procesy eoliczne. Współczesne pustynie i wpływ działalności człowieka na pustynnienie. Geneza, wiek i występowanie lessów. Denudacja chemiczna, krasowienie i sufozja. Rzeźba obszarów krasowych. Ocena i wskaźniki skrasowienia. Działalność człowieka na obszarach kopalnej i współczesnej rzeźby krasowej. Pseudokras i formy zapadliskowe. Rozwój Bałtyku oraz rzeźba i procesy w jego współczesnej strefie brzegowej. Rozwój i zanik jezior w Polsce, rozwój i degradacja torfowisk, rola jezior i torfowisk w środowisku przyrodniczym Polski. Topograficzny wyraz budowy geologicznej. Rzeźba antropogeniczna. Regionalne zróżnicowanie rzeźby i osadów czwartorzędowych w Polsce.

Auditorium classes:

Ważniejsze skały wieku czwartorzędowego – litologia, wiek i występowanie w Polsce. Metody badań skał oraz przedstawianie wyników badań i ich interpretacja. Podstawy fotointerpretacji w badaniu rzeźby powierzchni terenu. Analiza rzeźby na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych oraz DMT. Liczbowe mierniki urzeźbienia. Metodyka sporządzania przekrojów geologicznych przez utwory czwartorzędowe i podstawy interpretacji paleorzeźby. Paleogeografia czwartorzędu w Polsce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z egzaminu + 0,3* ocena ze sprawozdań i sprawdzianu z zajęć projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw geologii ogólnej i ochrony środowiska

Recommended literature and teaching resources:

Allen, P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Galon, R. (red.) 1972. Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., (red.) 1972. Geomorfologia Polski. t. 1. Polska południowa, Góry i wyżyny. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kozłowski, J. K. & Kozłowski, S. K. (red.) 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN. Warszawa.
Mannion, A. M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Starkel, L., (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów
- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe)
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Egzamin jest dwuczęściowy. Jedna obejmuje opis zdjęć (o tematyce omawianej na wykładach), druga odpowiedzi na pytania. W przypadku uzyskania oceny negatywnej tylko z jednej części, w kolejnym terminie wystarczy poprawiać tylko tę część. Ocena pozytywna z jednej części ulega unieważnieniu w przypadku powtarzania przedmiotu. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w sylabusie.
Pozostałe informacje i wymogi na stronie internetowej Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej