Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nature conserwation
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-206-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie form i obiektów chronionych, zna zagrożenia antropogeniczne OS1A_U02, OS1A_U09, OS1A_U03 Test,
Presentation
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, a także obiektów wpisanych na międzynarodowe listy OS1A_U11, OS1A_U12, OS1A_U02 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody OS1A_W06, OS1A_W02 Test
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody w Polsce w oparciu o polski system prawny i regulacje UE OS1A_W11, OS1A_W17 Test
M_W003 ma podstawowa wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych OS1A_W14, OS1A_W01, OS1A_W04 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie form i obiektów chronionych, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, a także obiektów wpisanych na międzynarodowe listy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody w Polsce w oparciu o polski system prawny i regulacje UE + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawowa wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody,
(1 h)

2. Historia ochrony przyrody na świecie i w Polsce (1 h)

4. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (1 h)

5. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h)

6. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony – definicje, sposoby
tworzenia, działalność, udostępnienie, zagrożenia, perspektywy rozwoju (5 h)

7. Ochrona gatunkowa, czerwone księgi, inne formy ochrony (1 h)

8. Prawo międzynarodowe, konwencje, dyrektywy, międzynarodowe formy
ochrony przyrody, organizacje międzynarodowe (3 h)

9. Zagrożenia obiektów i obszarów chronionych i sposoby przeciwdziałania (1h)

Auditorium classes:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:

Charakterystyka obszarów chronionych
- charakterystyka parków narodowych Polski (10 h)
- charakterystyka wybranych parków narodowych świata (3 h)
- międzynarodowe formy ochrony – charakterystyka, przykłady (2h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego wykładów (waga 0.8)i zaliczenia ćwiczeń (waga 0.2)

Prerequisites and additional requirements:

podstawy nauk o środowisku
Podstawy geologii biologii

Recommended literature and teaching resources:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red) 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Additional information:

None