Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BOS-1-207-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Protection
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Academic teachers:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS1A_K02, OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U10, OS1A_U02, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_K05, OS1A_U11 Test,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych technik badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz potrafi pracować w laboratorium biochemicznym. OS1A_U08, OS1A_W13, OS1A_W15, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U07 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zidentyfikować związki biologiczne ważne i dokonać ich analizy ilościowej. OS1A_U08, OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_W04, OS1A_U07, OS1A_U11 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad warunkujących powstanie i podtrzymywanie życia. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Examination
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki najważniejszych składników chemicznych organizmów i ich przemian warunkujących życie. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie przepływu energii w biosferze. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych technik badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz potrafi pracować w laboratorium biochemicznym. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować związki biologiczne ważne i dokonać ich analizy ilościowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad warunkujących powstanie i podtrzymywanie życia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki najważniejszych składników chemicznych organizmów i ich przemian warunkujących życie. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie przepływu energii w biosferze. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Przedmiot badań biochemii.
 2. Teorie dotyczące powstania i podtrzymywania życia. Przegląd definicji życia. Pojęcie śmierci i homeostazy.
 3. Skład chemiczny organizmów (makro i mikroelementy, pierwiastki biogenne).
 4. Woda, jej budowa i znaczenie w procesach życiowych. Typy wody. Rodzaje układów wodnych i ich znaczenie w powstaniu i podtrzymywaniu życia.
 5. Budowa, właściwości i funkcje podstawowych związków nieorganicznych i organicznych (aminokwasy, peptydy, białka, cukrowce, lipidy, nukleotydy, kwasy nukleinowe).
 6. Budowa i funkcja błon komórkowych. Typy transportu przez błony.
 7. Wpływ czynników zewnętrznych (zanieczyszczeń środowiska) na strukturę i funkcję wybranych związków chemicznych (denaturacja, mutacje.
 8. Metabolizm (anabolizm, katabolizm.
 9. Typy i znaczenie fosforylacji w procesach metabolicznych.
 10. Enzymy. Podstawy kinetyki enzymatycznej (aktywność enzymatyczna, stała Michaelisa, szybkość maksymalna, czynniki wpływające na aktywność enzymatyczną, specyficzność substratowa enzymów). Pojęcie koenzymu i grupy prostetycznej. Rola witamin w metabolizmie. Typy hamowania reakcji enzymatycznej (kompetycyjne, niekompetycyjne, mieszane).
 11. Przemiany cukrowców (glikoliza, glukoneogeneza, glikogenoliza, glikogenogeneza, szlak pentozofosforanowy).
 12. Przemiany białek i kwasów nukleinowych (replikacja, transkrypcja, translacja, cykl mocznikowy).
 13. Beta oksydacja lipidów.
 14. Cykl Krebsa i łańcuch oddechowy.
 15. Regulacja metabolizmu (hormony).

Laboratory classes:

 1. Podstawy pracy w laboratorium biochemicznym (obliczenia biochemiczne, sporządzanie roztworów buforowych).
 2. Pojęcie pH i jego rola w podtrzymywaniu życia.
 3. Budowa, właściwości, funkcje i podział aminokwasów. Wykrywanie wybranych aminokwasów (m.in. reakcje ogólne z ninhydryną, z kwasem azotowym(III), reakcja cystynowa, ksantoproteinowa).
 4. Budowa, właściwości, funkcje i podział peptydów i białek. Właściwości wiązania peptydowego. Reakcja biuretowa. Właściwości buforujące aminokwasów i białek. Frakcjonowanie białek, wysalanie, dializa. Denaturacja białek.
 5. Cukrowce. Podział, budowa, właściwości. Wykrywanie cukrów prostych (wybrane barwne reakcje kondensacyjne i reakcje na właściwości redukujące). Wykrywanie skrobi.
 6. Enzymy. Podział i właściwości. Wykrywanie specyficzności substratowej enzymów na przykładzie amylazy ślinowej i inwertazy drożdży. Wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznej na przykładzie katalazy.
 7. Lipidy. Podział, budowa, funkcje i właściwości. Wykrywanie składników fosfolipidów. Mydła i detergenty. Błony modelowe i ich zastosowanie w biotechnologii i medycynie.
 8. Integracja procesów metaboliczych – podsumowanie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 113 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 45 h
Participation in laboratory classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) oraz oceny z wykładu kończącego się egzaminem (W) tzn. (CL+W)/2

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizjologii i genetyki oraz chemii ogólnej, analitycznej i organicznej (zaliczenie zajęć laboratoryjnych oraz praktycznych z chemii i biologii).

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Hames B. D., Hooper N. M. (2006): Krótkie wykłady Biochemia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. (2005): Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Kłyszejko-Stefanowicz L. (1999): Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Kozik A., Turyna A. (1995): Molekularne podstawy biologii. Zamkor, Kraków
 2. Murray R. K., Granner D. K., Mayers P. A., Rodwell V. W. (2001): Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.